Damm på byggplatser

Vi mäter koncentrationerna av inandningsbara partiklar i närheten av en byggplats i Kägeludden, Esbo år 2023. Byggplatser orsakar ofta dammolägenheter i närområdet. Vi mäter koncentrationerna av inandningsbara partiklar i närheten av byggplatser på olika områden i Esbo, Helsingfors och Vanda. Mätningarna görs med en Osiris-mätanordning under mars–oktober. Du kan granska byggplatsernas dammkoncentrationer vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Tilläggsuppgifter

Vi mäter halterna av inandningsbara partiklar i närheten av byggplatser under mars-oktober. År 2022 mäter vi i Esbo i Ängskulla nära Havsvindsvägen och Ängskullavägen. I Vanda mäter vi i Påltorget i Myrbacka. Det finns inga dammmätningar i Helsingfors år 2022.

Byggplatsdammets stora synliga partiklar orsakar främst nedsmutsning och obehag. Mindre, inandningsbara partiklar (PM10) är inte synliga för ögat. De kommer in i luftrören och lungorna och kan orsaka hälsoskador. De inandningsbara partiklarnas halter är höga när det dagliga genomsnittet överskrider gränsvärdesnivån 50 μg/m3. Luftkvaliteten är dålig när timhalten överstiger 100 μg/m3.