Damm på byggplatser

Byggplatser orsakar ofta dammolägenheter i närområdet. Vi mäter koncentrationerna av inandningsbara partiklar i närheten av byggplatser på tre olika områden i Esbo, Helsingfors och Vanda. Mätningarna görs med en Osiris-mätanordning under mars–oktober. Du kan granska byggplatsernas dammkoncentrationer vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Tilläggsuppgifter

Vi mäter halterna av inandningsbara partiklar i närheten av byggplatser på Busholmen (Atlantgatan 5, Helsingfors) och på Stensvik tunnelbanestation i Esbo. Vi också mäter halterna av inandningsbara partiklar i Kiila (Hanskalliontie 6, Vanda), i ett område där det finns gräv-, kross- och cirkulär ekonomiverksamhet och därtill hörande trafik.

Byggplatsdammets stora synliga partiklar orsakar främst nedsmutsning och obehag. Mindre, inandningsbara partiklar (PM10) är inte synliga för ögat. De kommer in i luftrören och lungorna och kan orsaka hälsoskador. De inandningsbara partiklarnas halter är höga när det dagliga genomsnittet överskrider gränsvärdesnivån 50 μg/m3. Luftkvaliteten är dålig när timhalten överstiger 100 μg/m3.