Luftkvalitet i olika miljöer

Två pimpelfiskare utanför staden en solig dag. Isen är täckt av snö.

Luftkvaliteten varierar i de olika områdena i huvudstadsregionen. Den påverkas av olika utsläppskällor, byggd miljö, landskapsformer och väderförhållanden.

Luftkvaliteten påverkas av biltrafiken i närheten av vägar och gator, vedeldning i småhusområden, fartyg och trafik till och från hamnar, samt flygplatsdrift och trafik till och från flygplatsen. Andra aktiviteter som påverkar luftkvaliteten i närområdet är byggplatser, krossanläggningar, asfaltstationer, behandling av avloppsvatten, avfallshantering och industri, samt terrängbränder. Huvudstadsregionens luftkvalitet påverkas också till en del av den lokala energiproduktionen. Dessutom transporteras luftföroreningar från områden utanför regionen och landets gränser med luftströmmar.

Huvudstadsregionen är till största delen ett platt och låglänt område. En plan topografi och öppen position vid havsstranden bidrar till att luftföroreningarna blandas och späds ut. I stadsmiljöer påverkar stadsstrukturen spridningen av luftföroreningar. Under ogynnsamma väderförhållanden, såsom morgnar med svag vind, ackumuleras mer luftföroreningar.

Livligt trafikerat område

I huvudstadsregionen påverkas andningsluftens kvalitet mest av trafikens avgaser, eftersom de uppkommer nära den höjden som vi andas på. Trafiken ökar mängden finpartiklar, kvävedioxid och gatudamm. En väg med mer än 10 000 fordon per dygn, har en betydande inverkan på närområdets luftkvalitet. Utsläppen är högst längs trafikleden, och varje meter bort från farleden förbättrar luftkvaliteten. Redan ett kvarter från huvudleden är luften renare och din exponering för t.ex. finpartiklar minskar med ca 25 procent. Trafikens utsläpp påverkar miljön ännu på ett avstånd av 150–200 meter. Trafikbuller indikerar också utsläpp: om bullret stör dig, innehåller luften också luftföroreningar från trafiken.

Gatuschakt

Ett gatuschakt avser en gata som på båda sidor är kantad med höga byggnader som hindrar spridningen och utspädningen av trafikutsläpp. Utspädningen är svagast när byggnaderna bildar en enhetlig och tät mur. Byggnaderna förhindrar att luftföroreningarna sprids till innergårdarna, men försämrar luftkvaliteten på gatusidan. Avgaser sprids genom hål och öppningar. Luften är renare på innergårdarna och de övre våningarna än på gatan.

Innerstaden och regionala centrum

Det finns vanligtvis mest luftföroreningar i stadskärnorna. Om du rör dig eller bor i stadskärnan och på annars livligt trafikerade områden, utsätts du för luftföroreningar. Byggnaderna förhindrar dock att luftföroreningar sprids till innergårdarna och därmed är luften renare på innergårdarna och de övre våningarna än på gatunivå.  

Småhusområde

Luftkvaliteten i småhusområden påverkas vanligtvis av användningen av eldstäder och gatornas damm.

Användningen av eldstäder ökar koncentrationen av finpartiklar i småhusområden och kan tidvis försämra luftkvaliteten. I cirka 80 procent av småhusen i huvudstadsregionen bränner man ved. Även om den faktiska veduppvärmningens andel i området är liten, försämras luftkvaliteten av eldstädernas utsläpp, eftersom småhusen är många och tättplacerade. Utsläpp från vedeldning orsakar betydande hälsoskador, eftersom utsläppen genereras i bostadsområden och omedelbart finns i områdets andningsluft. Eldstäderna används när människorna är hemma eller ute på sin gård och därmed utsätts för utsläpp. Under dagar med svag vind och köldgrader blir röken kvar och svävar över gården och kan tränga in i lägenheterna. 

Byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är betydande lokala dammkällor och minskar då och då luftkvaliteten i närområdet. Stora byggplatser kan orsaka dammolägenheter som varar i flera år över ett stort område. Dammet kan också transporteras med byggplatstrafiken till gatorna och vägarna i det omgivande området. Arbetsmaskinernas utsläpp kan också ha en lokal inverkan på luftkvaliteten. Man försöker begränsa byggplatsernas utsläpp till rimliga nivåer och olägenheterna är i allmänhet kortvariga.

Byggrelaterade aktiviteter, som stenkrossning och grävning, kan orsaka damm- och bullerskador i omgivningen. Verksamhet som orsakar betydande olägenheter kan ges, t.ex. bestämmelser för att minska utsläppen i bulleranmälningsbeslut, med vilka man försöker få miljöskadorna till en rimlig nivå.

Hamnens, flygplatsens, industrins och energiproduktionens närområden

Fartygsutsläppen försämrar luftkvaliteten lokalt och beroende på vädersituationen. Vid rusning i trafiken till hamnar kan luftkvaliteten på närliggande gator försämras. Dessutom orsakar hamnarnas arbetsmaskiner utsläpp. Hamnarna är placerade i välventilerade områden och vanligtvis späds utsläppen effektivt ut.

I området kring Helsingfors-Vanda flygplats orsakas utsläppen av ett antal olika verksamheter och operatörer, såsom flygtrafik, flygplatsfordon, flygplatsens egna energianläggningar och eskorttrafik. Flygplans- och områdesfunktionerna påverkar luftkvaliteten på och i närheten av fältområdet. Flygbränsle avdunstar när maskinerna tankas, vilket kan orsaka luktolägenheter vid och i omedelbar närhet av flygplatserna. Utsläppen från eskorttrafiken försämrar luftkvaliteten lokalt.

Industrins inverkan på andningsluftens kvalitet är begränsad, eftersom det finns ganska lite industri i huvudstadsregionen. Industriutsläpp regleras i miljötillstånd samt registrerings- och anmälningsförfaranden. Man strävar efter att begränsa utsläppen till rimliga nivåer.

Utsläppen från energiproduktion strömmar ut ur höga skorstenar, så de sprids över ett stort område och orsakar i allmänhet inte miljöolägenheter lokalt.

Områden nära avfallshantering

I avfallshanteringsområden förekommer verksamheter som orsakar lukter och damm. Till exempel vid avfallens slutdeponering vid Käringmossens ekoindustricentral samt i hanteringen av bioavfall och slam frigörs reducerade svavelföreningar i luften. Illaluktande svavelföreningar påverkar redan i låga koncentrationer trivseln på grund av deras obehagliga lukt. Koncentrationerna är störst i närheten av utsläppskällan och de sprids med vinden. Högre koncentrationer än normalt förekommer i luften under en kort tid.

Också avloppsanläggningar och -pumpstationer kan orsaka en obehaglig lukt i omgivningen. Både avfallshanteringen och reningen av avloppsvatten är föremål för miljötillstånd och deras verksamhet, utsläpp och miljöpåverkan övervakas och följs upp.

De renaste luftkvalitetsområdena

Havsstranden

Luftföroreningarna späds bättre ut i öppna miljöer. I närheten av havet byts luften väl och vinden för med sig ren luft. Fartygsutsläpp och trafik till hamnar kan då och då minska luftkvaliteten i närområdet.

Parker och friluftsområden

Luften är renast långt borta från livligt trafikerade vägar och andra utsläppskällor. Gynna parker och friluftsområden när du är utomhus och joggar.

 

Kontaktuppgifter till städernas miljöcenter: