Boende

Mer än en fjärdedel av Finlands befolkning bor i Helsingforsregionen. Vi följer med fenomenen kring boende i Helsingforsregionen. Vi får uppgifter om bostadsproduktionen i 14 kommuner i Helsingforsregionen, bland annat från MAL-uppföljningen.

Boendefenomen i Helsingforsregionen

Arbetet med boendefenomen i Helsingforsregionen omfattar information om bostadsbestånd och -produktion, befolkningsutveckling, bostadskommuner, bostadspriser och -hyror samt differentiering av områden. Arbetet är en separat studie av MAL 2023-planen.

Bostadsproduktionen i Helsingforsregionen består mest av höghus, och inom bostadsproduktionen har betoningen allt mer legat på små höghusbostäder. Om man ser till bostadsproduktionen de senaste åren har den genomsnittliga storleken på bostäder minskat i alla typer av hus. Under 2010-talet byggdes relativt sett fler enrums- och tvårumslägenheter än under 2000-talet.

Boendefenomen i Helsingforsregionen

MAL-planen

MAL 2023 är en strategisk plan för 14 kommuner i Helsingforsregionen. Planen beskriver hur Helsingforsregionen ska utvecklas under 2023–2060. Syftet med MAL 2023-planen är att identifiera de viktigaste åtgärderna för markanvändning, bostäder och trafik i Helsingforsregionen.

MAL-plan

Klimatsmart boende – Helsingforsregionens bostadsrapport 2017

Helsingforsregionens bostadsrapport 2017 beskriver både bostädernas klimatpåverkan och klimatförändringarnas effekter på boendet. Förutom bostäder och bostadshus behandlar rapporten betydelsen av samhällsstruktur, boendesätt och vanor samt anpassning till klimatförändringar och beredskap i boendet. I rapporten beskrivs det aktuella läget för varje tema, den utveckling som lett fram till det, samt aktuella mål och styrmetoder.

Klimatsmart boende – Helsingforsregionens bostadsrapport 2017