Bedöm luftkvaliteten i ditt område

Går och pratar med folk på en snötäckt bostadsgata. En hund i koppel. I bakgrunden parkerade bilar och sammankopplade tvåvåningshus i en båge.

I hurdant bostadsområde bor du?

 • Det finns vanligtvis mest luftföroreningar i städernas centrum.
 • Ju längre bort från trafiken hemmet är, desto renare är luften.
 • Användningen av eldstäder ökar halterna av finpartiklar i småhusområdena och kan tidvis försämra luftkvaliteten.
 • Byggarbetsplatserna minskar också ibland luftkvaliteten i det närliggande området.
 • Fartygsutsläpp och trafiken till hamnarna kan då och då minska luftkvaliteten i närområdet.
 • I öppna miljöer späds luftföroreningarna bättre ut. Vid havsstranden, till exempel, för vinden med sig ren luft.

Bor du nära en livligt trafikerad väg eller gata?

 • Trafikutsläppen påverkar luftkvaliteten. Trafiken ökar mängden finpartiklar, kvävedioxid och gatudamm. En väg med mer än 5 000–10 000 fordon per dygn, har en betydande inverkan på närområdets luftkvalitet.
 • Byggnaderna förhindrar att luftföroreningarna sprids till innergårdarna, men försämrar luftkvaliteten på gatusidan. Avgaserna späds ut genom öppningar och oskyddade öppna platser.
 • Luften är renare på innergårdarna och i de övre våningarna än på gatan.
 • Trafikutsläppen påverkar miljön ännu på 100–300 meters avstånd. Utsläppen är högst invid trafikleden och varje meter bort från körfältet förbättrar luftkvaliteten.
 • Även trafikbuller indikerar utsläpp. Om bullret stör, finns det också luftföroreningar från trafiken i luften.
 • Trafikutsläppen transporteras inomhus. Du kan minska din exponering genom att vädra mot gårdssidan och påverka underhållet av ventilationen i ditt husbolag.
 • Om din lägenhet endast öppnas mot en livligt trafikerad gata, undvik att vädra under rusningstid eller när luftkvaliteten är dålig.

Är luften ren nära ditt hem?

 • Vinden transporterar föroreningar och renar luften.
 • Terrängformerna påverkar utspädningen av luftföroreningarna. Särskilt vid lugnt väder samlas föroreningar i dalar och låglänta områden. I närheten av havet byts luften väl och vinden renar luften.

Hurdan ventilation har du hemma?

 • I ett nytt hus tas tilluften vanligtvis på hög höjd och filtreras. De filter som normalt används i höghus (F7) rengör ungefär hälften av utomhusluftens finpartiklar.
 • Ett gammalt hus har ofta naturlig ventilation. Då kommer närtrafikens orenade utsläpp in i bostaden genom ventilationsluckor och luftläckage. Du kan minska din exponering för luftföroreningar när du vädrar ditt hem på den sidan av huset som har renare luft och när det är mindre trafik. En effektiv och välskött ventilation förbättrar inomhusluftens kvalitet.
 • En luftrenare minskar finpartiklarnas mängd i inomhusluften. Kom ihåg apparatens underhåll! Kontrollera att din luftrenare inte producerar ozon i inomhusluften.
Hur säkerställer du en bra inomhusluft? (på finska)

Var rör du dig utomhus?

 • Välj en renare rutt genom att röra dig längre bort från en trafikerad gata eller väg. Redan ett kvarter från ett livligt trafikerat område är luften renare och din exponering för t.ex. finpartiklar minskar med cirka 25 procent.
 • Undvik kraftig fysisk ansträngning i närheten av livliga gator och vägar, samt i områden där luftkvaliteten har försämrats.

Hurdan luft andas du? Se videon: