Tillägg till allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

​Slam från boende

1 §  Tillämpningsområde

När man ordnar avfallshantering och förebygger nedskräpning och fara eller skada för människors hälsa eller miljön på grund av avfall ska dessa allmänna föreskrifter om avfallshantering gälla, utöver vad som föreskrivs i avfallslagen (646/2011) eller med stöd av den. Dessa föreskrifter om avfallshantering är en del av Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.
 
Dessa föreskrifter om avfallshantering gäller i HRM:s verksamhetsområde i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt Kyrkslätt.
 
Dessa föreskrifter om avfallshantering gäller hanteringen av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar samt annat avloppsslam som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende. Dessutom gäller dessa föreskrifter slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar som uppkommit inom social- och hälsovården och utbildningsverksamheten, vid offentligrättsliga samfunds förvaltning och servicefunktioner och på andra fastigheter som omfattas av kommunens ansvar för avfallshanteringen.
 
I dessa föreskrifter om avfallshantering avses med slam från boende slam från avskiljningsbrunnar, minireningsverk m.fl. avloppsbehandlingssystem på fastigheter samt slam från slutna tankar.
 
Föreskrifterna om avfallshantering har utfärdats med stöd av 91 § i avfallslagen. Utom dessa föreskrifter har kommunerna i verksamhetsområdet i sina miljöskydds- och hälsoskyddsföreskrifter och byggnadsordningar utfärdat bestämmelser om behandling av hushållsavloppsvatten.
 

2 §  Tömning av slambehållare

 
Avloppsslam som samlas i slutna tankar, avskiljningsbrunnar, slambehållare i minireningsverk och andra motsvarande behållare ska tömmas vid behov. Fastighetens innehavare ska regelbundet kontrollera hur behållarna fylls och beställa tömning av behållaren i god tid så att den inte överfylls.
 
Fastighetens innehavare ska föra bok över slamtömningen.
 

3 §  Transport av slam till behandling

 
Slammet får överlåtas för transport enbart till en aktör som ingått avtal med HRM.
 
Avloppsslam som samlas i slutna tankar, avskiljningsbrunnar, slamfickor i minireningsverk och andra motsvarande behållare får inte spridas i mark eller vatten.
 
Det är förbjudet att blanda slammet med blandavfall eller att transportera det till andra mottagningsplatser än dem som anvisats av HRM.
 

4 §  Egen behandling av slam

 
Egen behandling av slam är förbjuden, frånsett nedan särskilt nämnda fall.
 
Avfall från torrtoaletter, slam från minireningsverk eller annat motsvarande system samt slam från avskiljningsbrunnar för gråvatten får komposteras på fastigheten om slammängden är ringa. Komposteringen ska ske i en komposterare som lämpar sig för kompostering av slam och från vilken avrinningen inte kan avledas till mark.
 
HRM kan i enskilda fall bevilja fastigheten dispens från dessa föreskrifter om avfallshantering ifall avfallets innehavare av behörig myndighet fått tillstånd till verksamheten.
 
HRM kan vid behov förbjuda egen behandling av slam.
 

5 §  Områden inom vilka fastighetsvis slamtransport inte ordnas

 
Fastighetsvis transport av slam ordnas inte på öar till vilka slambilar inte kan köra.
 

6 § Ikraftträdande

 
Dessa föreskrifter om avfallshantering träder i kraft den första april 2015.