Britas

Års 2019 mäter vi luftkvaliteten vid Pirjontie i Britas. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten i småhusområden i huvudstadsregionen.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar, svart kol och samt cancerframkallande PAH-föreningar.
På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden).