Västerleden

År 2019 mäter vi luftkvaliteten vid Västerleden i Frisas, Esbo. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten vid livligt trafikerade huvudled.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid och partiklar av olika storlekar.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden).