Avlopp för dagvatten

HRM tar hand om dagvattenavloppet

Vi tar hand om avloppet för dagvatten inom huvudstadsregionen. Vi erbjuder dagvattenavloppstjänster inom det område som staden har godkänt för dagvattenavlopp. Vi har ansvaret för att bygga ut och underhålla stamnätverket för dagvattenavlopp. Fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten svarar för tomtledningen ända till stamlinjen. 

Om fastigheten ligger inom dagvattenavloppsnätets område ska den anslutas till HRM:s dagvattenavlopp. Om dagvattnet i sin helhet hanteras på egen tomt eller om det leds till stadens dagvattensystem (t.ex. öppet dike) kan fastigheten anhålla om befrielse från anslutning hos den egna kommunens miljöskyddsmyndigheter.

Våra kunder betalar en dagvattenavgift som vi använder för att underhålla och bygga ut vårt dagvattenavloppsnätverk. Dagvattenavgiften faktureras av de fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet.

Dagvattenavloppets kapacitet

Kapaciteten på HRM:s dagvattenavlopp planerades ursprungligen så att de dagvattenmängder som uppstår vid normala regn kan ledas bort från bebyggda områden. Vid exceptionella störtregn räcker inte kapaciteten, och då behövs skilda ledningssystem på marken, så kallade översvämningsrutter för dagvatten. Dessa rutter kan till exempel vara gator eller fåror i stenbeläggningar, och diken eller svackor på grönområden. Staden ansvarar för att bygga och underhålla rutterna. 

Markabsorbering eller fördröjning av dagvattnet på tomten minskar belastningen på dagvattennätet.

Dagvatten hör inte hemma i avloppsnätet för avloppsvatten

Dagvattnet får inte ledas till det vanliga avloppsnätet. Om man låter dagvattnet ledas till avloppsnätverket för avloppsvatten kan avloppsnätverket under störtregn belastas av så stora vattenmängder att pumpstationerna inte längre klarar av att pumpa vattnet vidare. Vattenmängden kan temporärt växa sig så stor att det uppstår risk för översvämning, vilket i sin tur innebär att utspätt, orenat avloppsvatten kan rinna ut i vattendragen. Dessutom kyler dagvattnet avloppsvattnet och sänker reningsverkets vattenreningskapacitet.


Varför betalar jag dagvattenavgift?

Alla fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet faktureras en grundavgift, samt en anslutningsavgift när de ansluter sig till dagvattenavloppsnätet. Grundavgiften för dagvattnet ingår i vattenräkningen. Avgiften täcker avloppssystemets utbyggnads- och underhållskostnader. I framtiden kommer dagvattenavgiften att separeras tydligare till en egen helhet i vattenräkningen, och faktureringsgrunderna kommer att omarbetas för att bättre motsvara kostnaderna. Ändringen baserar sig på ändringar i lagen om vattentjänster (VH 681/2014).


När är det möjligt att få befrielse från att ansluta sig till dagvattenavloppet?

Befrielse från anslutning till dagvattenavloppet kan ansökas hos den egna stadens miljöskyddsmyndigheter. Om myndigheten beviljar befrielse befrias fastigheten också från att betala anslutningsavgift för dagvattenavloppet. Fastigheten är fortfarande skyldig att betala grundavgiften för dagvatten om den ligger inom dagvattenavloppsområdet, eftersom avloppssystemet betjänar alla fastigheter inom detta område. Fastighetens dagvatten kan till exempel belasta dagvattenavloppsnätet vid häftiga regn, trots att fastigheten annars absorberar sitt dagvatten i marken eller leder det till exempel till ett öppet dike. 


Läs mera: