Avgifterna för dagvattenavlopp

Alla fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet faktureras en grundavgift, samt en anslutningsavgift när de ansluter sig till dagvattenavloppsnätet. Grundavgiften för dagvattnet ingår i vattenräkningen. Avgiften täcker avloppssystemets utbyggnads- och underhållskostnader. 

I framtiden kommer dagvattenavgiften att separeras tydligare till en egen helhet i vattenräkningen, och faktureringsgrunderna kommer att omarbetas för att bättre motsvara kostnaderna. Ändringen baserar sig på ändringar i lagen om vattentjänster (VH 681/2014).

Avloppsområdet för dagvatten


Som bäst håller vi på med att precisera avloppsområdet för dagvatten, alltså definierar vi vilka fastigheter som ligger på avloppsområdet för dagvatten. Avloppsområden för dagvatten är alla de områden, där det finns HRM:s avlopp för dagvatten.

Preciseringen av avloppsområdet för dagvatten förorsakar en del ändringar angående vilka som bör betala grundavgift för dagvatten. För största delen av våra kunder ändras betalningsskyldigheten inte, men för en del kommer avgiften som ny. Vi vet först under året 2019, när preciseringen är färdig, vilka fastigheter som detta berör.

Vi informerar separat när faktureringen av davgattnets grundavgift enligt det preciserade avloppsområdet påbörjar.

Varför betalar jag dagvattenavgift?

Alla fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet faktureras en grundavgift, samt en anslutningsavgift när de ansluter sig till dagvattenavloppsnätet. Grundavgiften för dagvattnet ingår i vattenräkningen. Avgiften täcker avloppssystemets utbyggnads- och underhållskostnader. I framtiden kommer dagvattenavgiften att separeras tydligare till en egen helhet i vattenräkningen, och faktureringsgrunderna kommer att omarbetas för att bättre motsvara kostnaderna. Ändringen baserar sig på ändringar i lagen om vattentjänster (VH 681/2014).


När är det möjligt att få befrielse från att ansluta sig till dagvattenavloppet?

Befrielse från anslutning till dagvattenavloppet kan ansökas hos den egna stadens miljöskyddsmyndigheter.  Möjliga grunder för att bevilja befrielse kan vara till exempel: 

  • Markabsorbering och annan hantering på egen tomt så att hanteringen inte leder till olägenheter för grannarna.
  • Ledning av dagvatten till bäck eller dike så att hanteringen av fastighetens dagvatten inte alls utnyttjar HRM:s dagvattennätverk. 

Om myndigheten beviljar befrielse befrias fastigheten också från att betala anslutningsavgift för dagvattenavloppet. Fastigheten är fortfarande skyldig att betala grundavgiften för dagvatten om den ligger inom dagvattenavloppsområdet, eftersom avloppssystemet betjänar alla fastigheter inom detta område. Fastighetens dagvatten kan till exempel belasta dagvattenavloppsnätet vid häftiga regn, trots att fastigheten annars absorberar sitt dagvatten i marken eller leder det till exempel till ett öppet dike. 


Läs mera: