Avgifterna för dagvattenavlopp

Alla fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet faktureras en grundavgift, samt en anslutningsavgift när de ansluter sig till dagvattenavloppsnätet. Grundavgiften för dagvattnet ingår i vattenräkningen. Avgiften täcker avloppssystemets utbyggnads- och underhållskostnader. 

I framtiden kommer dagvattenavgiften att separeras tydligare till en egen helhet i vattenräkningen, och faktureringsgrunderna kommer att omarbetas för att bättre motsvara kostnaderna. Ändringen baserar sig på ändringar i lagen om vattentjänster (VH 681/2014).

Avloppsområdet för dagvatten


Som bäst håller vi på med att precisera avloppsområdet för dagvatten, alltså definierar vi vilka fastigheter som ligger på avloppsområdet för dagvatten. Avloppsområden för dagvatten är alla de områden, där det finns HRM:s avlopp för dagvatten.

Preciseringen av avloppsområdet för dagvatten förorsakar en del ändringar angående vilka som bör betala grundavgift för dagvatten. För största delen av våra kunder ändras betalningsskyldigheten inte, men för en del kommer avgiften som ny. Vi vet först under våren 2019, när preciseringen är färdig, vilka fastigheter som detta berör.

Vi informerar separat när faktureringen av davgattnets grundavgift enligt det preciserade avloppsområdet påbörjar.