Avgifterna för dagvattenavlopp

HRM fakturerar en anslutningsavgift och en grundavgift för dagvattenavlopp. Alla fastigheter som är belägna inom avloppsområdet för dagvatten faktureras en grundavgift. Anslutningsavgiften faktureras då en fastighet ansluter sig till dagvattenavloppsnätet. Anslutningsavgiften och grundavgiften bestäms enligt fastighetens våningsyta och användningsändamål.

Med dagvattenavgifterna täcker vi underhålls- och byggnadskostnader för avloppssystemet. Kostnader orsakas av exempelvis byggande, underhåll och reparation av dagvattenavloppsnätet.

Faktureringsgrunder för grundavgift för dagvatten

Alla fastigheter som är belägna inom avloppsområdet faktureras en grundavgift eftersom dagvattenavloppsnätet betjänar varje fastighet i området. På grund av detta faktureras även de fastigheter som är belägna inom avloppsområdet men som inte har anslutit sig till dagvattenavloppsnätet en grundavgift för dagvatten.

Avgiften gäller även de fastigheter som fått befrielse från anslutning till dagvattenavloppsnätet. En del av fastighetens dagvatten kan till exempel rinna in i dagvattenavloppsnätet vid häftiga regn, trots att fastigheten annars infiltrerar sitt dagvatten i marken eller leder det till ett öppet dike.

Grundavgiften för dagvatten faktureras i samband med vattenfakturan. Anvisningar om hur du läser vattenfakturan finns på hsy.fi/faktura.

Avloppsområdet för dagvatten

Alla de områden där det finns HRM:s dagvattenavlopp hör till avloppsområdet för dagvatten. Vi har preciserat avloppsområdet, och det preciserade området har varit i kraft från och med början av 2019. Som en del av preciseringen definierade vi vilka fastigheter som är belägna inom avloppsområdet. Det finns cirka 63 000 fastigheter på det preciserade området. Cirka 8 000 fastigheter har blivit tillagda i området, och cirka 2 500 har blivit borttagna från det. För cirka 50 000 fastigheter har det inte skett några förändringar.

Faktureringsgrunderna för de fastigheter som blivit en del av avloppsområdet för dagvatten uppdateras i mars 2020 i samband med att vår fakturering förnyas. För exempelvis ett egnahemshus på 175 m2 är grundavgiften för dagvatten cirka 26 euro per år. Grundavgifter för dagvatten faktureras inte retroaktivt för hela 2019.

Specifikationen i grundavgifter för vatten och avloppsvatten och en grundavgift för dagvatten samt ändringen i faktureringsgrunderna för grundavgiften för dagvatten grundar sig på ändringen av lagen om vattentjänster (lag om vattentjänster 119/2001 och ändringen 681/2014).