Byggandet av Sandkulla vattentorn inleds under hösten 2017

hiekkaharju-koululta-paiva.jpg​I Vanda stad, och närmare i Malmbackens park i Sandkulla kommer ett nytt vattentorn som ska ersätta det nuvarande vattentornet att uppföras. YIT Rakennus Oy är vald att fungera som som byggentreprenör med en totalentreprenadskostnad om 9 131 900 euro.

Det nya vattentornet ska säkra vattendistributionen för den tilltagande befolkningen i östra Vanda. Byggarbetet inleds under hösten 2017. Byggentreprenaden omfattar även arbeten som omfattar maskineri, rörledningar, elektricitet och VVS. Vattentornet förses med solpaneler. Tornet kommer att tas i bruk under våren 2019, och kommer när det är färdigställt att ersätta det nuvarande vattentornet i Dickursby.

Tornets visuella uttryck heter Siluetti

Stadsplaneändringen som gör det möjligt att bygga detta vattentorn trädde i kraft i december 2016. Inför stadsplaneändringen utlyste HRM en planeringstävling kring tornets visuella uttryck, och som vinnare utsågs WSP Finland Ab:s förlag Siluetti. På basen av detta förslag har ritningar för bygglovsansökan uppgjorts i samarbete med representanter från Vanda stad. Tornets bygglov ligger ännu under behandling, men stadsbildsutskottet har förordat att bygglov beviljas.

Eftersom det gamla vattentornet kommer att användas ända tills det nya tas i bruk kommer byggarbetena inte att inskränka på vattentillgången inom området. Det gamla vattentornet tas ur bruk efter att det nya tagits i användning 2019. Rivningen av det gamla tornet kommer att ske med hänsyn till närliggande byggnader och vägar. Inför rivningstillståndet har vi låtit göra en byggnadshistorisk utredning, samt gjort upp preliminära planer för rivningsarrangemangen.

HRM har inom huvudstadsregionen sammanlagt 12 vattentorn med en sammanlagd volym på 106 300 kubikmeter i användning. Det motsvarar cirka 40 % av den vattenmängd som dagligen pumpas ut i vattenledningsnätet.

Vattentornen har som uppgift att upprätthålla ett så jämnt vattentryck som möjligt, samt att fungera som vattenreservoar vid förbrukningstoppar. Det möjliggör en jämnare pumpning från vattenverk ut i vattenledningsnätet. Dessutom kan vattenreservoarerna utnyttjas vid störningar.

Information om byggprojektet finns på: www.hsy.fi/nyavattentorn

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Företag och samfund; Invånare; Disponenter; Asiantuntijat