Bättre hantering av industriellt avsloppsvatten i Östersjöregionen

Helsingfors stad koordinerar ett treårigt internationellt projekt för att
förbättra
den kommunala hanteringen av industriellt avloppsvatten i fem Östersjöstater. Samarbetspartners är vattenreningsverk, kommuner, universitet och expertorganisationer. Från Finland deltar förutom Helsingfors stad även Helsingforsregionens miljötjänster och John Nurminens Stiftelse. Projektet har tilldelats flaggskeppsstatus inom EU:s strategi för Östersjön.

Målsättningen med BEST-projektet (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) är att med stöd av projektkonsortiet, som består av sexton partnerorganisationer, främja samarbetet mellan kommuner, industrier och vattenreningsverk och hanteringen av industriellt avloppsvatten. Samarbetsmodellen inom Helsingforsregionen står som ett modellexempel. HRM kommer att erbjuda projektet bland annat exempel på god sed och praxis, instruktioner och samarbete med producenter av av industriavloppsvatten. Samtidigt främjar vi expertsamarbetet mellan de olika vattenverken inom Östersjöområdet.

Inom reningsverken och livsmedelsindustrin förverkligas flera pilotinvesteringar för att förbättrar processhanteringen och dämpa belastningspikar till kommunala reningsverk. Inom projektet sammanställs även en bakgrundsrapport om nuläget gällande hantering av industriellt avloppsvatten samt rekommendationer för förbättrad hantering då industriellt avloppsvatten leds till kommunala reningsverk.

— För Helsingfors är BEST-projektet ett stort internationellt samarbetsprojekt, som svarar på ett viktigt behov gällande utveckling av samarbetspraxis mellan industrin, vattenreningsverken och kommunerna för att minska belastningen på Östersjön, gläder sig Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori.

— Flaggskeppsstatus är ett erkännande redan i början av projektet för att BEST förverkligar strategiska målsättningar på Östersjönivå. Inom projektet samarbetar man aktivt förutom inom projektkonsortiet även med vattenverksföreningar, industriförbund, ministerier och Skyddskommissionen för Östersjön HELCOM, konstaterar Vapaavuori.

De kommunala reningsverken är planerade i huvudsak för att i många olika steg rena organiskt material, fosfor och kväve från hushållsavfallsvatten. Dessa reningsprocesser störs lätt om stora mängder industriellt avloppsvatten leds till reningsverken – framför allt om avloppsvattnet innehåller skadliga eller giftiga ämnen. Även livsmedelsindustrins i sig ofarliga belastning kan störa processen i ett kommunalt reningsverk, om t.ex. stora mängder mjölkprodukter leds i avloppet utan förvarning. När processen störs, riskerar man i sin helhet avloppsvattnets rening och kvaliteten på avloppsslammet. Det mottagande vattendraget kan då vara tvunget att motta orenat industri- och hushållsavloppsvatten.

BEST-projektet förverkligas 1.10.2017–30.9.2020. Helsingfors stad är projektets huvudpartner. Projektet delfinansieras av programmet Interreg Baltic Sea Region.  I projektet deltar förutom Helsingfors stad 15 andra organisationer från Lettland, Polen, Finland, Ryssland och Estland. Projektets budget är 3,6 miljoner euro, varav Interreg Baltic Sea Region finansierar 2,9 miljoner.

http://www.itamerihaaste.net/tyomme/hankkeemme/bestTema: Hemmets vattenfrågor; Avfallssortering och återvinning
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter