Ändrade vattenförsörjningsavgifter 2018 – Fastigheternas avfallshanteringsavgifter förblir oförändrade

Vattenförsörjningens bruks-, grund- och anslutningsavgifter stiger i Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s medlemskommuner med i genomsnitt en procent. Med denna förhöjning finansierar vi investeringar som tryggar funktionssäkerheten, som till exempel ett nytt avloppsreningsverk. Förhöjningen höjer vattenförsörjningens bruksavgifter med totalt tre cent per kubikmeter. Det innebär en förhöjning på cirka 11 cent per månad för den genomsnittliga egnahemsinvånaren. Vattenförsörjningens serviceavgifter förblir oförändrade. Även fastigheternas avfallshanteringsavgifter förblir oförändrade. De nya avgifterna träder i kraft 1.1.2018.

Avgiftsförhöjningarna inom vattenförsörjningen går till investeringar

Vattenförsörjningens bruks-, grund- och anslutningsavgifter stiger med i genomsnitt en procent. Avgiftsförhöjningen används till pågående stora investeringar, som till exempel byggandet av Blombackens avloppsreningsverk, samt till att förbättra avloppsnätverkets funktionssäkerhet. Vattenförsörjningens momsinkluderade bruksavgift stiger från nuvarande 3,12 € till 3,15 € per kubikmeter. Bruks- och grundavgifternas respektive andelar ska även framöver styra förbrukarna till minskad vattenanvändning.

‒ Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra vår produktivitet, och trots våra betydande investeringar ligger våra vattenavgifter fortfarande på en lägre nivå än i andra större städer, och på en betydligt lägre nivå än genomsnittet i Finland, berättar HRM:s VD Raimo Inkinen.


På basen av jämförelsematerial från Vattenverksföreningen (VVY) ligger bruksavgiften för vatten inom HRM-området på 3,62 €/m3, medan den i medeltalet i landet är 4,68 €/m3. Källa: VVY:s publikation Vesihuoltomaksut 1.2.2017.

Fastigheternas avfallshanteringsavgifter förblir oförändrade

Fastigheternas avfallshanteringsavgifter och Sortti-stationernas kundavgifter förblir oförändrade.

Fastigheternas avfallshanteringsavgifter påverkas av blandavfallskärlens storlek och av tömningsfrekvensen. Genom att återvinna avfall, minska avfallsmängder, och genom att förlänga tömningsintervallen kan invånaren själv påverka fastighetens avfallshanteringskostnader. Med fastigheternas avfallshanteringsavgifter täcker vi också en del av de kostnadsfria tjänster som vi erbjuder invånarna; som till exempel insamling av farligt avfall, cirkulerande insamlingsbilar, avfallsrådgivning, samt Sortti-stationernas verksamhet. Man kan hämta kostnadsfritt många olika sorter av hushållsavfall, som till exempel farligt avfall, elapparater och metall till Sortti-stationerna.

HRM:s avfallshanteringsavgifter ligger under det finska genomsnittet. På basen av jämförelsematerial från Cirkulärkraft Finland rf låg avfallservicekostnaderna 2016 inom HRM:s område på något över 52 € per invånare för ett typiskt våningshus med 40 bostäder och 75 invånare, medan kostnaden i hela Finland ligger på i genomsnitt 65 € per år.

Tema: Avfallssortering och återvinning; Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Disponenter; Invånare