Renoveringen av aktivkolanläggningen i Gammelstaden håller på att färdigställas

Renoveringen av aktivkolanläggningen i anknytning till effektiviseringen och ökningen av produktionskapaciteten i Gammelstadens vattenverk inleddes 6.6.2016 och håller nu på att färdigställas. Driftsättningen av aktivkolanläggningen påbörjas måndagen 14.11 och helt i drift är den i slutet av november.

Vattenkvaliteten har följts upp effektivare under renoveringstiden både på vattenverket och i vattenledningsnätet. De förändringar som resultaten visat har varit små.

I oktober–november har totalt organiskt kol (TOC) legat på nivån 2,2 mg/l, medan det före förbikopplingen varit cirka 2,0 mg/l. Detta har inte föranlett några förnimbara förändringar i vattenkvaliteten. Hushållsvattnets hårdhet har varierat mellan 3,3–3,5 °dH, det vill säga vattnet är mjukt. Alkaliteten är cirka 0,7 mmol/l och klorhalten 0,5–0,6 mg/l.

I samband med driftsättningen av aktivkolanläggningen övergår vi i en veckas tid från bundet kloramin till fritt klor. Klorhalten hålls oförändrad, 0,5 mg/l, men det fria kloret kan smaka och lukta mer än det klor som normalt används.

Kvaliteten på hushållsvattnet återställs så småningom efter att aktivkolanläggningen har tagits i bruk. Kvaliteten på det producerade vattnet uppfyller även under driftsättningsperioden kvalitetskraven och -rekommendationerna i hushållsvattenförordningen (1352/2015).

Läs mera om renoveringen

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors; Vanda
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter