Kvaliteten på det hushållsvatten som lämnar Gammelstadens verk har varit bra under saneringen av aktivkolanläggningen

Saneringen av aktivkolanläggningen för att effektivera vattenreningsprocessen och öka produktionskapaciteten vid Gammelstadens verk inleddes den 6 juni 2016. Vid planeringen av saneringen uppskattade man att det kommer att ske små förändringar i kvaliteten på det vatten som levereras från Gammelstadens vattenverk. Man har effektivare följt upp vattenkvaliteten såväl vid verket som i vattenledningsnätet. Utifrån resultaten har förändringarna i vattenkvaliteten varit mindre än förväntat.

I slutet av augusti låg den totala mängden organiskt kol (TOC) på en nivå om 2,2 mg/l, när den före förbikopplingen var cirka 2,0 mg/l. Detta har inte orsakat några förnimbara förändringar i vattenkvaliteten. Hushållsvattnets hårdhet har varierat mellan 3,6–3,8 °dH, det vill säga vattnet är mjukt. Alkaliteten är cirka 0,8 mmol/l och klorhalten 0,5–0,6 mg/l.

Driftstoppet vid aktivkolanläggningen fortsätter ännu cirka tre månader till saneringen är färdig i början av november. Hushållsvattnets kvalitet återställs så småningom när anläggningen tas i bruk på nytt. Kvaliteten på det vatten som produceras uppfyller även under saneringen och idraftsättningen av aktivkolanläggningen kvalitetskraven och -rekommendationerna i förordningen om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015).

Läs mer om saneringen i drickvattnes kvalitet -sidan

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter; Företag och samfund