Förändringar i hushållsvattnets kvalitet från Gammelstadens vattenverk

Vi effektiverar vattenreningsprocessen vid Gammelstadens vattenverk och ökar produktionskapaciteten under åren 2015 och 2016. Dessa åtgärder förbättrar vattenförsörjningens funktionssäkerhet i enlighet med HRM:s strategi. Som en del av kapacitetsökningen saneras aktivkolanläggningen under sommaren 2016. Saneringen inleds 6.6 och den uppskattas ta tre månader.

Små förändringar kommer att ske i kvaliteten på det vatten som levereras från Gammelstadens vattenverk. Den totala mängden organiskt kol (TOC) stiger till nivån 2,4 mg/l, när den nu är cirka 2,0 mg/l. Den lindriga ökningen av organiskt ämne förväntas inte orsaka några förnimbara förändringar i vattenkvaliteten. Hushållsvattnets hårdhet kan variera aningen mer än normalt i intervallet 3–4 °dH. Vattnet klassificeras dock som mjukt. Även alkaliniteten förväntas variera lite (0,6–0,8 mmol/l). För att säkerställa den mikrobiologiska kvaliteten på hushållsvattnet vid distribution ökar vi klorhalten en aning. Den ökar från den nuvarande halten på 0,4 mg/l till nivån 0,6 mg/l. Personer med känsligt lukt- och smaksinne kan känna förändringen.

Kvaliteten på det vatten som produceras uppfyller även under saneringen kvalitetskraven och -rekommendationerna i förordningen om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015).

Hushållsvattnets kvalitet återställs så småningom efter att saneringen av aktivkolanläggningen har slutförts.

Vi följer med den mikrobiologiska, fysisk-kemiska och sensoriska kvaliteten på det vatten som lämnar HRM:s vattenreningsverk i vårt driftslaboratorium, där vi årligen utför cirka 48 000 vattenanalyser. Desssutom följer vi med vattenkvaliteten i vattenledningsnätet.

Vi uppdaterar kvalitetstabellen för det hushållsvatten som lämnar Gammelstadens verk med två veckors mellanrum medan saneringen pågår, och med en månads mellanrum därefter.

Mer information om distributionsområdena för Gammelstaden och saneringsarbetet finns på: www.hsy.fi/infoomvattenkvalitet

 

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Helsingfors; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter; Företag och samfund