Ändringar i avfallshanterings- och vattenförsörjningsavgifterna 2017

​Bruks- och grundavgifterna stiger i medeltal med 1,5 procent i medlemskommunerna inom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM. Höjningen används till att bekosta investeringar som tryggar funktionssäkerheten, såsom ett nytt vattenreningsverk. Bruksavgiften för vatten höjs med 4 cent per kubik, vilket för en genomsnittlig egnahemsägare innebär 70 cents höjning per månad. Anslutningsavgiften och serviceavgiften förblir oförändrade. Fastigheternas avgifter för avfallshantering förblir samma som tidigare. De nya avgifterna gäller fr.o.m. 1.1.2017.


Den reella höjningen för vattenförsörjningen används för investeringar

Bruks- och grundavgifterna för vattenförsörjningen höjs i medeltal med 1,5 procent. 0,3 procent av detta beror på en ökning av allmänna kostnader. Den reella höjningen på 1,2 procent används för pågående stora investeringar såsom Blombackens avloppsreningsverk Bruksavgiften för vatten inklusive mervärdesskatt (24 %) höjs från nuvarande 3,08 euro till 3,12 euro per kubikmeter. Bruks- och grundavgifternas inbördes andelar leder fortfarande till minskning av vattenförbrukningen.

​- Trots våra avsevärda investeringar är vattenanvändningen fortfarande förmånligare i huvudstadsregionen än i andra stora städer, och helt klart förmånligare än i Finland i genomsnitt, berättar HRM:s verkställande direktör Raimo Inkinen


 

Bild: Enligt Vattenverksföreningens (VVY) jämförelsematerial är bruksavgiften för vatten på HRM:s område 3,08 €/m3 år 2016, medan medeltalet för hela landet är 4,33 €/m3. Källa: VVY:s publikation Vesihuoltomaksut.

​Vattenförsörjningens anslutnings- och serviceavgifter förblir oförändrade.  

Fastigheternas avgifter för avfallshantering förblir samma som tidigare.

​Fastigheternas avgifter för avfallshantering, samt Sortti-stationernas kundavgifter förblir oförändrade. 

​Storlek och tömningsrytm hos kärlet för blandavfall inverkar på fastigheternas kostnader för avfallshantering. Den boende kan själv påverka kostnaderna för avfallshantering, genom att återvinna avfall, minska mängden avfall och på så sätt bidra till att avfallskärlen behöver tömmas mera sällan. Fastigheternas avgifter för avfallshantering används också för att täcka en del av hushållens kostnadsfria tjänster, såsom insamling av farligt avfall, ambulerande insamlingsbilar, avfallsrådgivning och Sortti-stationer.

HRM:s avgifter för avfallshantering ligger under Finlands medelnivå. Enligt Vattenverksföreningen rf:s jämförelsematerial var kostnaderna för avfallshantering för ett typiskt våningshus med 40 bostäder och 75 boende under år 2015 ca 59 euro/år per boende, medan motsvarande siifra för hela landet var 73 euro. 

Tema: Avfallssortering och återvinning; Hallitustiedote; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Asiantuntijat; Företag och samfund; Invånare; Disponenter