Små förändringar i vattnets kvalitet inom Östra och Norra Helsingfors område

Vi effektiviserar Gammelstadens vattenreningsverks vattenreningsprocess och ökar produktionskapaciteten under åren 2015 och 2016. Dessa åtgärder förbättrar vattenförsörjningens driftsäkerhet i enlighet med HRM:s strategi. Därför gör vi tillfälliga förändringar i produktionsprocessen under tiden 8.–18.6.

Små förändringar sker i totalmängden organiskt kol (TOC) i hushållsvattnet som distribueras till Östra och Norra Helsingfors område. TOC-halten stiger till nivån 2,2 mg/l, då det nu är cirka 1,8 mg/l. Den lindriga ökningen av organiskt material förväntas inte orsaka påtagliga förnimbara förändringar i vattnets kvalitet. Det producerade vattnets kvalitet uppfyller också under förändringarna hushållsvattenförordningens (461/2000) kvalitetskrav och -rekommendationer.

Hushållsvattnets kvalitet återgår till det normala inom en vecka efter det att förändringarna upphört.

Vi följer upp den mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och förnimbara kvaliteten på vattnet som lämnar HRM:s vattenreningsverk i vårt användarlaboratorium, i vilket vi årligen gör cirka 48 000 vattenanalyser. Därtill följer vi  upp vattnets kvalitet i vårt vattenledningsnät.

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare