HRM:s strategi

​​Vårt strategi siktar mot effekt och resultat på alla verksamhetsnivåer. Samkommunsstämman godkände på sitt möte den 14 november 2014 HRM:s strategi för åren 2015–2020. Målsättningarna har beaktats i ekonomi- och verksamhetsplanen.

Vår verksamhetsidé

Klart renare service – vi ansvarar för vattenförsörjningen och avfallshanteringen samt för regional information och klimatinformation i huvudstadsregionen.

Vår vision för år 2020

Ansvarsfulla och effektiva vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och regioninformationstjänster som utvecklas för den växande befolkningens behov samt för invånarnas och miljöns bästa.

Våra strategiska mål

​​​​Strategiska mål​​Faktorer som gör det möjligt
1. Miljöns tillstånd har förbättrats.

2. Hög driftsäkerhet och optimerad funktion i ledningsnäten.

3. HRM:s tjänster tillgodoser kundgruppernas behov och boendeupplevelsen har förbättrats. 

4. HRM har en betydande roll i förbättrandet av regionens material- och energieffektivitet samt i utnyttjandet av materialflöden.

5. Produktiviteten har förbättrats på ett betydande och mätbart sätt och vi har uppnått en balanserad kontroll över finansieringen så att även investeringskostnaderna täcks med inkomstfinansieringen.

6. En attraktiv arbetsgivare med en personal som strävar efter goda prestationer, kan hantera förändringar och mår bra.

7. En verksamhetskultur som siktar på resultat och effekt.

8. HRM har en bra image som sammanslutning.

9. HRM är en innovativ föregångare samt en aktiv och pålitlig samarbetspartner.

Värden

Våra värden syns i den dagliga verksamheten. Vi agerar öppet, rättvist, i god serviceanda och ansvarstagande.