Suomi.fi-tjänster på HRM

Med hjälp av Suomi-fi-identifieringen uträttar du ärenden i våra e-tjänster på ett tillförlitligt sätt.

Vi har tagit i bruk Suomi.fi-identifiering i våra e-tjänster. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-fullmakter erbjuder privatpersoner och företagskunder stark identifiering och en möjlighet att sköta ärenden för ett bostadsaktiebolags, samfunds eller ett företags räkning. Läs mer om Suomi.fi-identifiering på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats som du hittar en länk till i länkavsnittet.

Privatpersoner

Använd alltid ett personligt identifieringsverktyg, såsom bankkoder eller ett mobilcertifikat, när du identifierar dig för e-tjänster. Du behöver inte vidta några åtgärder för att ta i bruk identifieringstjänsten.

Privatpersoner inom E-tjänst för avfallshantering kan också ge andra personer fullmakt att hantera ärenden å deras vägnar i Suomi.fi-tjänsten.

Uträttande av ärenden för en annan person i Suomi.fi-tjänsten

Sköta ärenden för ett företags räkning

En sådan person, som har denna rättighet i handelsregistret, YTJ eller föreningsregistret (t.ex. disponentbyråns ägare eller ordförande i ett bostadsbolag), kan sköta ärenden på bostadsaktiebolagets, samfundens eller företagets uppdrag. Fullmakter-tjänsten kontrollerar i realtid om en person har rätt att sköta ärenden i e-tjänsten.

En fullmäktige för de ovannämnda aktörerna kan också ge andra personer fullmakter att sköta ärenden på företagets, samfundens eller bostadsaktiebolagets uppdrag.

Fullmakter som används i HRM:s e-tjänster:

Underhåll av servicedata som relaterar till fastighetsförvaltning
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning ändra uppgifterna om fastighetens skötsel och underhållstjänster i enlighet med servicespecifika gränser.

Avtal och servicebeställningar relaterade till fastighetsförvaltningen
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning ingå avtal och göra servicebeställningar som rör underhåll, avfallshantering, vattenförsörjning och underhållstjänster samt energi i fastigheten. Dessutom kan fullmaktstagaren ändra och säga upp befintliga avtal.

Se information om fastighetsförvaltningen
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning se uppgifter som rör fastighetens skötsel och underhållstjänster, inklusive deras kostnader (t.ex. uppgifter om energi, vatten och avfall).

Uträttande av ärenden för ett företag i Suomi.fi-tjänsten

Mer detaljerad information om de olika fullmakterna som används i våra olika tjänster finns på tjänsternas egen webbplats.