Strategi och hållbarhet

Tillsammans gör vi huvudstadsregionen till världens mest hållbara stadsområde. Vi är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn och vi tillhandahåller avfallshanterings- och vattenförsörjningstjänster till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Dessutom ansvarar vi för information om luftkvalitet, producerar geodata om regionens utveckling och främjar klimatarbetet.

Strategi

HRM:s vision är att tillsammans göra huvudstadsregionen till världens mest hållbara stadsområde. Målet uppnås genom verksamheten som föregångare inom miljöansvar och resurseffektivitet, hög tillförlitlighet, smidiga tjänster och en stabil ekonomi. Vår strategi sträcker sig till 2025.

Våra strategiska mål

Vi är en föregångare inom miljöansvar och resurseffektivitet. Vi strävar efter att vara kolneutrala senast år 2030.  Vi minskar vår energiförbrukning och ökar vår produktion av förnyelsebar energi samt höjer återvinnings- och utnyttjandegraden av avfall, material och näringsämnen.

Vi satsar på smidiga tjänster. Våra elektroniska tjänster fungerar dygnet runt, alla dagar i veckan, och vi förkortar våra svars- och handläggningstider.

En hög tillförlitlighet uppnås genom att garantera tillförlitliga och tidsenliga tjänster för avfallshantering och vattenförsörjning samt genom att tillhandahålla regional miljöinformation. Vi säkrar en kontinuerlig vattenförsörjning för mer än en miljon invånare och förbereder oss allt bättre för allvarliga störningar. 

Vi håller vår ekonomi stabil. Våra anskaffningar och tjänster är kostnadseffektiva och främjar en hållbar utveckling. Vi tar hand om tillförlitligheten i vattenförsörjningen.

Nyckelfaktorerna för målen

Vi främjar ett bra arbetsliv. Vi främjar ett gott ledarskap och förmansarbete, samt personalnöjdheten genom att utveckla vår arbets- och interaktionskultur. Vi satsar på kompetensutveckling och förnyelse.

Vi är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn och en aktiv påverkare med information. Med kommunikation och rådgivning uppmuntrar vi invånarna till att leva ett hållbart stadsliv. Vi samarbetar aktivt med kommuner, universitet och vetenskapliga samfund, samt internationella nätverk.

Vi är en aktiv användare av ny teknik. Vi utnyttjar digitalisering och ny teknik för att förbättra våra tjänster och främjar informationsbaserat ledarskap. Vi producerar öppna data och främjar aktivt dess utnyttjande.

Vi utvecklar samarbetet genom att bedriva ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete med städerna, företagen, forskningsinstituten och invånarna i regionen. Tillsammans med våra ägarkommuner och samarbetspartner främjar vi cirkulär ekonomi och dagvattenhantering, samt klimat- och luftkvalitetsarbete. Vi utvecklar också ett plattformsliknande samarbete. Ekoindustricentralen Ekomo och mätstationerna för luftkvalitet är exempel på detta.

Operativsystem

Med hjälp av operativsystemet kan vi systematiskt beakta och implementera kvalitets-, säkerhets- och miljöaspekter i vår verksamhet.

HRM:s operativsystem uppfyller de internationella kvalitets- och miljökraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt arbetsmiljökraven i ISO 45001:2018. Bureau Veritas Certification har utfärdat certifikat för alla tre standarder.

Förutom lagstadgade krav förbättrar vi också miljöns tillstånd genom frivilliga åtgärder. Vi övervakar den kontinuerliga förbättringen genom bl.a. intern och extern revision och rapportering.

Policy

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn. Vi tillhandahåller avfallshanterings- och vattenförsörjningstjänster till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Dessutom ansvarar vi för information om luftkvalitet, producerar geodata om regionens utveckling och främjar klimatarbetet. Den utmärkta servicen och produkterna baserar sig på att identifiera kundernas och viktiga intressenters behov, krav och förväntningar. HRM:s affärsidé är att vara en möjliggörare av rent och hållbart stadsliv.  

Vi genomför vårt uppdrag enligt våra värderingar.

Ansvarsfullt 

 • I vår verksamhet fullgör vi de skyldigheter och krav som ställs av samhället och de löften som getts till intressenter, genom att uppfylla lagstadgade krav.
 • Vi satsar på en övergripande riskhantering på ett sådant sätt att vår driftssäkerhet är hög och vattenförsörjningsnätens funktion är optimerad.
 • Vi är en föregångare inom miljöansvar och resurseffektivitet genom att förbättra regionens material- och energieffektivitet, genom att öka utnyttjandet av avfall och minska utsläppen av näringsämnen och växthusgaser  
 • Vi förbättrar arbetssäkerheten ytterligare. Vårt mål är noll antal olycksfall genom kontinuerlig förbättring och samarbete mellan hela personalen.

Öppet 

 • Vi förbättrar kvaliteten på våra produkter och tjänster tillsammans med våra kunder och intressenter.
 • Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och informerar alla våra intressenter öppet och ärligt om detta.

Serviceinriktat 

 • Vi bygger aktivt upp samarbetet med invånarna, städerna, företagen och forskningsinstituten.
 • Vi utvecklar kundprocesserna för att leverera en bra kundupplevelse samt tillförlitliga tjänster i rätt tid.

Genom förnyelse 

 • Vi utvecklar aktivt vår verksamhet och testar fördomsfritt nya saker.  
 • Vi främjar vår personals välbefinnande genom att utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Vi ser till att arbetet löper smidigt och att kunnandet utvecklas.

Vår vision för 2025: Tillsammans gör vi världens mest hållbara stadsområde.  

Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av vår strategi. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till miljö, människor och ekonomi samt huvudstadsregionens invånare, kommuner och andra aktörer.

Vi är engagerade i FN:s mål för hållbar utveckling. Målen för våra samhälleliga åtaganden är:

 • Vi är en föregångare inom miljöansvar och resurseffektivitet. Publicerades 2019.
 • Vi främjar ett bra arbetsliv och samarbetar brett med våra intressenter. Publicerades 2020.
 • Vi planerar och övervakar vår ekonomi noggrant och på ett sådant sätt att den förblir stabil och vi kan föra en ansvarsfull prispolitik. Publiceras 2021.
 • Vi har ett nära samarbete med städerna och andra aktörer i regionen för att bygga upp ett hållbart stadsområde. Vi hjälper invånare och företag att arbeta för en hållbar miljö. Publiceras 2021.