Beslutsfattande

Städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda kom överens om att grunda Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM med ett grundavtal 17.6.2009. HRM utför uppgifter enligt grundavtalet på medlemskommunernas vägnar.

På HRM utövas den högsta beslutanderätten av samkommunstämman, som vanligtvis sammanträder minst två gånger om året. Varje medlemsstad har en representant i samkommunstämman. Representantens rösträtt bestäms enligt stadens invånarantal. Samkommunens övriga organ är styrelsen och revisionsnämnden. 

Samkommunstämmans uppgifter

I samkommunstämmans uppgifter ingår bland annat att godkänna HRM:s verksamhetsplan, budget och bokslut, samt att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

Samkommunstämman väljer medlemmarna i HRM:s styrelse och revisionsnämnd för en kommunal valperiod i taget enligt valets politiska maktförhållanden. Samkommunstämmans uppgifter fastställs i grundavtalet.

Förvaltningsstadgan

HRM:s verksamhet följer förvaltningsstadgan, om inte annat föreskrivs i lag eller i grundavtalet. I förvaltningsstadgan föreskrivs bland annat organisationen av förvaltning och verksamhet, befogenheter, beslutsförfarande, kontrollen av förvaltning och ekonomi, intern kontroll och riskhantering. Samkommunstämman fattar beslut om innehållet i och ändringar av HRM:s förvaltningsstadga.

Koncerndirektiv

Koncerndirektiven tillämpas i ägarstyrningen av HRM:s dottersammanslutningar, samt i förekommande fall delägarsammanslutningar. Koncerndirektiven innehåller verksamhetsprinciper som tillämpas för att leda, styra och övervaka samkommunkoncernen för att de mål som samkommunstämman har satt upp ska uppnås.

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarnas beslut

Styrelsens föredragningslista och dess bilagor publiceras på HRM:s webbplats cirka tre dagar före ett möte och samkommunstämmans föredragningslista cirka 30 dagar före ett möte. Föredragningslistorna finns tillgängliga på webbplatsen tills mötets ogranskade protokoll offentliggörs. 

Styrelsemöten: 
2021: 22.1, 19.2, 19.3, 23.4, 28.5, 18.6*), 27.8, 17.9, 15.10, 19.11 och 17.12. Mötena börjar kl. 9.00. *) kl. 15.00.

Samkommunstämmorna: 
2021: 28.5, 2.7, (extra möte 20.8) och 19.11.

HRM:s tjänsteinnehavare beslutar i frågor som faller inom deras bransch. Tjänsteinnehavarnas beslut är tillgängliga på hemsida i sex månader.

Beslutsdokumenten kan även innehålla omnämnanden om bilagor som inte publiceras på internet. Sådana bilagor ska utelämnas som innehåller konfidentiella uppgifter eller uppgifter som, om de publiceras, kan äventyra integritetsskyddet, eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet, eller uppgifter som av tekniska skäl inte har erhållits i elektroniskt format. 

 

Anvisningar för överklagande

Ett beslut som fattats av HRM:s styrelse eller tjänsteinnehavare kan överklagas genom ett yrkande om rättelse av den person som direkt berörs av beslutet eller vars rätt, skyldighet eller intresse direkt påverkas av beslutet (part). Krav på rättelse kan också lämnas in av HRM:s medlemsstäder: Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, samt personer, samfund, institutioner eller medlemmar i stiftelser som är medlemmar i dessa städer.

Ett beslut kan ändras till följd av ett yrkande om rättelse.

Besluten från HRM:s samkommunstämma överklagas genom ett kommunalt överklagande till förvaltningsrätten.

Särskilda anvisningar för överklagande, när överklagandet riktas mot ett beslut som är:

Ett upphandlingsbeslut i enlighet med särskilda sektorer eller upphandlingslagen, överklagas genom en upphandlingsrättelse eller en överklagan till marknadsdomstolen:

Ett beslut om en yrkan om rättelse, ändring söks genom att lämna in en kommunal överklagan till förvaltningsdomstolen:

Ett beslut som fattats med stöd av avfallslagen, yrkan om ändring görs genom ett förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstolen:

Redogörelse för bindningar 

Revisionsnämnden övervakar de redogörelser för bindningar som avses i kommunallagens 84 § och offentliggör dem på HRM:s webbplats. Därtill informerar revisionsnämnden styrelsen och samkommunstämman om redogörelserna för bindningar minst två gånger om året.

Register över redogörelse för bindningar