Gatudammet försämrar luftkvaliteten

En bild av en farled med personbilar och bussar. Sikten försämras av gatudamm som svävar i luften.

Vad är gatudamm?

I allmänhet finns det mest gatudamm i luften på våren. Också på hösten och vintern förekommer ibland höga dammhalter under vinterdäckssäsongen om gatorna och vägarna är fria från snö och torra. Byggarbetsplatser kan orsaka höga halter av damm i sin omgivning året runt.

Under vintern bildas en partikelmassa på gatorna från många olika källor. Under våren dammar partikelmassan när gatorna torkar, samt under påverkan av både trafik och vind. Gatorna dammar mest på livligt trafikerade gatu- och vägavsnitt. I sådana fall kan de dagliga halterna av inandningsbara partiklar (PM10, partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter) öka till mer än 10 gånger den genomsnittliga nivån. Tidpunkten och intensiteten för vårens gatudammsäsong varierar från år till år beroende på väderförhållandena. Årstiderna har inte lika stor inverkan på koncentrationerna av finpartiklar (PM2,5, partiklar med mindre än 2,5 mikrometer i diameter), eftersom endast en liten del av gatudammet hör till storleksklassen finpartiklar.

Damningen kan tyglas

Vid nästan alla våra mätstationer mäter vi halterna för inandningsbara partiklar, vilka under mars–maj oftast anger hur mycket gatudamm som finns i luften. HRM och städernas miljöverksamhet samt gatornas underhåll följer halterna och börjar vid behov dämpa damningen.

Under gatornas vårrengöring tas gatudammet bort från vägytorna. Damningen minskas också genom att gatorna väts med utspädd saltlösning (kalciumklorid) när de dammar som värst. Gatudamm är inte ett problem enbart i stora städer, utan höga partikelhalter kan också förekomma i små kommuner och tätorter.

Gatudamm bildas på vintern

En betydande del av de inandningsbara partiklarna i stadsluften kommer från asfalt och sandningsgrus som bildäcken malt till damm. Dubbdäck sliter hårt på asfaltytan. En del av dammet uppkommer så att gruset mellan friktions- eller dubbdäcken och vägytan sliter på asfalten som sandpapper. På en våt vägyta är asfaltsslitaget från däck många gånger högre än på en torr yta.

Sandningsgrus transporteras från trottoarer och gång- och cykelvägar också till osandade områden och körbanorna, vilket ökar uppkomsten av damm. Andra källor till gatudamm är bl.a. saltning av vägar, däck- och bromsdamm, bromssand från spårvagnar, jordmaterial från byggarbetsplatser och naturområden, samt växtrester och pollen som mals på gatorna. Gatudammet innehåller även mikroplaster som kommer från däck eller körbanans vägmarkeringar, till exempel. Också finpartiklar faller ner på gatorna och blandas med gatudammet.

Gatudammet stiger upp i luften på våren

Det gatudamm som uppkommit och samlats under vintern, stiger upp i luften särskilt på våren när gatornas ytor torkar. Trafikflödet och vinden lyfter effektivt upp dammet i luften vid torrt väder. Friktions- och dubbdäck lyfter kraftigare upp dammet från gatorna än sommardäck och stora fordon dammar upp partiklar i luften mycket mer än små bilar. Luftkvaliteten försämras och blir särskilt dålig på våren i torrt och lugnt väder när vårstädningen fortfarande pågår.

Sätt att minska gatudamm

Som invånare kan du för din del förhindra damning på våren:

 • Undvik onödig bilkörning.
 • Välj friktionsdäck som vinterdäck.
 • Byt friktions- och dubbdäcken till sommardäck så snart vädret tillåter.
 • Undvik att köra på vägrenen i dammiga områden.
 • Om du har en bil, se till att följa skyltarna med uppmaningar om att flytta fordonet. Rengöringen av gatorna blir märkbart långsammare om felaktigt parkerade bilar måste flyttas.

Fastigheters sätt att minska gatudamm:

 • Använd grovt, sållat och tvättat sandningsgrus för vinterunderhåll av trottoarer, eftersom det på våren dammar mindre än sand.
 • Genom att öka plogningen och snöröjningen kan du minska behovet av sandning under vintern.
 • I det egna husbolaget kan du påverka att vinterunderhållet och vårstädningen sköts på rätt sätt.
 • Det lönar sig att städa bort sanden från den egna gården och från trottoaren så snart väderförhållandena tillåter.      
 • Sandningsgruset ska inte sopas ut på en redan rengjord gata.
 • Sanden bör avlägsnas fuktig och efter det kan ytorna spolas rena med vatten.
 • Lövblåsare får inte användas vid städningen eftersom de effektivt lyfter upp dammet i luften.