Registerbeskrivning för kundregistret i HRM:s sms-system

Personuppgiftslag (523/99) 10 § och 24 §

​Registrets namnKundregistret i HRM:s sms-system
​Den registeransvarige​Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
(FO-nummer 2274241-9)
PB 100, 00066 HRM (Semaforbron 6 A, 00520 HELSINGFORS)
Tfn 09 15611
hsy(at)hsy.fi
www.hsy.fi
Personer som ansvarar för registerärenden samt kontaktpersoner ​Sami Sillstén, chefen för beställningsarbetsenheten vid HRM
​Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

​Avsikten med detta sms-system är att informera invånare om förutsedda underhållsarbeten i vattenledningsnätet. 

Statistik kan sammanställas över sända meddelanden, förutsatt att den inte gör det möjligt att identifiera enskilda invånare.

​Registrets datainnehållFöljande invånardata sparas:
Kundens namn, adress/adresser och telefonnummer.
​Informationskällor för registret

​De offentliga kunduppgifter som ingår i registret får vi av användarnas teleoperatörer. Därtill kan kunden själv uppdatera sina hemliga uppgifter i systemet. Information läggs dessutom till och kompletteras på basen av kommunikation mellan HRM och kunden.

​Normalt utlämnande av uppgifterPersonuppgifter överlåts inte för användning utanför Helsingforsregionens miljötjänster. Sådan information får överlåtas endast till myndigheter och polis på särskild begäran, och endast till den del som krävs för skötsel av övervakning eller andra uppgifter som stiftats om i lag.
​Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller ETA​Uppgifter överlåts inte utanför EU eller ETA-området.
​Principer för skyddet av registret

Registeruppgifter överlåts inte heller för direktmarknadsföringsändamål, telefonförsäljning, adresstjänster eller marknads- och opinionsundersökningar.

1. Personuppgifter förvaras konfidentiellt.
2. Det elektroniska kundregistret finns på en SSL-server som skyddas med användarkoder, i en övervakad servercentral.

Inom HRM:s organisation hanteras informationen endast av den personal som för sitt arbete behöver de uppgifter som finns i systemet. HRM:s anställda hanterar informationen omsorgsfullt och med beaktan av god datahanteringspraxis, så att varken den registrerade invånarens privatliv eller andra grundrättigheter som skyddar hens integritet begränsas utan lagstiftade grunder.

Systemets användargrupper har begränsad tillgång endast till den information som behövs för användarens arbete. Registeranvändning förutsätter personlig användarkod och lösen.

Leverantören av HRM:s sms-system (UMS Finland Oy) har tillgång till kundregistrets information, och konfidentialiteten säkras genom avtal om systemadministration.

Granskningsrätt​Personer som införts i register har i huvudsak rätt att granska sina uppgifter i personregistret, samt att be registrets upprätthållare att korrigera felaktiga uppgifter. Granskningsbegäran ska tillställas HRM:s kundbetjäning.
​Korrigering av refisteruppgifter​Registrets upprätthållare ska utan oskäligt dröjsmål på eget initiativ, eller om registrerad person så kräver, avlägsna eller komplettera i registret införda personuppgifter som från hanteringssynpunkt är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.