Nytt avloppsreningsverk i Blombacken

Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk inne i berget i Blombacken i Esbo. I bergsrummen som ska sprängas under jorden ska reningsbassänger för avloppsvattnet och största delen av övriga utrymmen byggas.

Blombackens reningsverk

Det nya reningsverket kommer att ersätta nuvarande Finno avloppsreningsverk. Finno reningsverks kapacitet räcker inte mera till för att behandla allt avloppsvatten från området, eftersom invånarantalet ökar och det ställs allt högre krav på ännu effektivare rening av avloppsvattnet.

Då reningsverket blir färdigt år 2022 kommer det att behandla 400 000 invånares avloppsvatten från Esbo och Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå samt västra Vanda.

Reningsverkets utrymmen under jord kan vid behov byggas ut så att de räcker för till och med över en miljon invånares avloppsvatten, så den nya platsen för reningsverket erbjuder utrymme för åtminstone hundra år framöver.

Fram till år 2040 uppskattas 150 000 kubikmeter avloppsvatten dagligen passera genom det nya reningsverket. Mängden är ungefär hälften större än den avloppsvattenmängd som nu rinner genom Finno reningsverk.​

Reningsverkets placering

Blombackens reningsverk ligger i området mellan Ring III och Åboleden, väster om Esbo centrum.

 

 

Ett modernt avloppsreningsverk byggs i Blombacken

Vårt mål är att bygga ett effektivt och modernt avloppsreningsverk för 2020-talet. Reningsverket renar avloppsvattnet allt bättre, fungerar säkert och tryggt, använder egen energi och smälter in i omgivningen.

Renar avloppsvattnet allt bättre

Näringsbelastningen av Östersjön per person ska minska från nuvarande nivå. Målet är att avlägsna över 96 procent av fosforn och den organiska substansen och över 90 procent av kvävet ur avloppsvattnet.

Reningsmålen är betydligt striktare än EU:s krav och HELCOM:s (Helsinki Commission) rekommendationer. Erfarenheter från bland annat Viksbacka reningsverk i Helsingfors bidrar till att de utmanande reningsmålen ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Fungerar säkert och tryggt

Ett stort reningsverk fungerar säkrare än ett litet, eftersom dess helhetskontroll är bättre. Viktiga faktorer för ett reningsverks funktionssäkerhet är att processen är dimensionerad också med beaktande av servicesituationer, att det alltid finns funktionsklara reservanordningar och att eltillförseln är tryggad. I ett bergreningsverk hålls temperaturen jämn och arbets- och serviceförhållandena är bättre än i en anläggning under bar himmel.

Det skapas god beredskap för störningssituationer. Långa avloppsvattenledningar innebär alltid en risk, men det finns beredskap för detta i planerna. Till exempel den långa inloppstunneln som leder avloppsvattnet till reningsverket kan tillfälligt dämmas upp, vilket jämnar ut avloppsvattenmängden som ska behandlas vid reningsverket och gör det möjligt att stoppa reningsverkets funktion medan servicearbeten pågår. Det renade avloppsvattnet leds via en utloppstunnel, först till Finno och därifrån sju kilometer ut i havet. Det satsas också mycket på att utloppstunneln ska vara funktionssäker.

Använder egen energi

Värmeenergi kan produceras av reningsverket utöver dess eget behov. Förutom kraftproduktion från biogas tas dessutom värme till vara från bland annat behandlat avloppsvatten. Den el som produceras av biogas från en rötningsanläggning utgör mer än hälften av anläggningens totala elbehov. Den värme som alstras i elproduktionen och driften av stora maskiner tas till vara. Med värmen uppvärms till exempel det slam som ska genomgå rötning samt reningsverkets tilluft.

Smälter in i omgivningen

Reningsverket byggs till största delen inne i berget. Markområdet ovanför bergsrummen förblir till stor del oförändrat. Efter byggtiden kan området användas på samma sätt som nu som grön- och rekreationsområde, bortsett från reningsverkets inhägnade gård.

Reningsverkets bergsrum byggs så täta att de inte påverkar Teirmossen och vattenhushållningen i naturskyddsområdet intill Teirmossen. Den illaluktande luften från reningsverket leds via en hög skorsten så högt upp utomhus att lukten inte stör dem som bor i området eller dem som rör sig på rekreationsområdet. Reningsverkets maskiner finns inomhus främst i bergsrummen och sprider därför inget buller till närmiljön.

Vi satsar på smidig trafik och trafiksäkerhet både medan sprängningen pågår och efteråt. Under sprängningstiden transporteras laster med sprängsten ut ur bergsrummen, som mest cirka 250 laster om dagen. Efter sprängningen minskar byggarbetsplatsens tunga trafik till ungefär en tiondel av trafiken under sprängningstiden.

När reningsverket är klart och i funktion kommer några tunga fordon dagligen att sköta anläggningens slam- och kemikalietransporter. I samband med reningsverket byggs ett mottagningsutrymme för slambrunnsavfall, eftersom det ger möjlighet att eliminera den lukt som uppstår på reningsverket vid tömning av slamtankar tillsammans med reningsverkets egna lukter. De tankbilar som transporterar vatten från slambrunnar når området som snabbast på några timmar.

Effektiv avloppsrening skyddar Östersjön

Redan nu renar HRM avloppsvattnet bättre än vad minimikraven är i myndighetsbestämmelserna. Då vi uppfyller målen belastar näringsämnena i vårt avloppsvatten Finska viken allt mindre.

Om avloppsvattnet leddes ut som sådant i Finska viken skulle dess höga halter av fosfor och kväve övergöda våra kustvatten kraftigt. För närvarande renas avloppsvattnet vid Finno avloppsreningsverk, men dess kapacitetsgränser kommer snart emot, då näringsbelastningen och befolkningsmängden ökar. Därför behövs större reningseffekt och kapacitet för att avloppsvattnet fortsättningsvis ska kunna renas effektivt.

Målsättningen för Blombackens reningsverk är att avloppsvattnet ska renas allt bättre. Målet är att avlägsna över 96 procent av fosforn och den organiska substansen och över 90 procent av kvävet ur avloppsvattnet. Det innebär att fastän invånarantalet och samtidigt mängden avloppsvatten som ska renas ökar kommer näringsbelastningen av Östersjön per invånare att minska från nuvarande belastningsnivå.

Byggarbetet är stort och kommer i någon mån att orsaka störningar. I sinom tid kommer det i alla fall att bli ett avloppsreningsverk som har utmärkta reningsresultat och smälter in i omgivningen. Med hjälp av det nya reningsverket kan vi skydda våra kustvatten och Finska viken långt in i framtiden.​