Tulokset

Vuoden 2016 lopussa rakennettiin RAVITA-pilotti, jolla tutkitaan RAVITA-prosessin ensimmäistä vaihetta eli fosforipitoisen kemiallisen lietteen tuottoa. Pilotti koostuu saostusvaiheesta, kiekkosuodatuksesta sekä muodostuneen kemiallisen sakan laskeutuksesta painovoimaisesti. Pilotin asukasvastineluku on noin 1000 ja kapasiteettia on mahdollista tarpeen mukaan kasvattaa.


 

Tulokset koeajoista ovat olleet positiivisia ja fosforipitoisen sakan tuotto on onnistunut. Kemikaaliannostusta on optimoitu ja ensimmäisen vaiheen kiekkosuodatuksella on voitu poistaa lähes 95 % tulevasta fosforista. Puhdistamomittakaavassa saostus- ja erotusvaiheita on oltava kaksi, jotta voidaan taata riittävän alhaiset fosforipitoisuudet lähtevässä jätevedessä.

Kemikaaliannostuksien lisäksi on tutkittu sakan määrää ja laatua. Raskasmetallipitoisuudet sakassa ovat erittäin alhaiset verrattuna lainsäädännön määrittämiin raja-arvoihin (kuva). Lisätutkimusta mm. orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksista tehdään tulevaisuudessa lisää.


 

Kuva. Raskasmetallipitoisuudet RAVITA-sakassa, Viikinmäen puhdistamolietteessä sekä lainsäädännön vaatimat raja-arvot. (Cd, Hg ja As pitoisuudet RAVITA-sakassa olivat alle määritysrajan.)


Sakan liuotusprosessia on tutkittu laboratoriomittakaavassa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Ympäristöministeriön myöntämän kärkihankerahoituksen avulla, Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle rakennetaan demolaitos, jolla voidaan siirtyä sakan liuotuksessa laboratoriomittakaavasta pilottimittakaavaan.


 

Tarkempaa tietoa tulevasta RAVITA demo- laitoksesta voit lukea hankehakemuksesta.

RAVITA-hankkeen demo-laitoksen hankesuunnitelma, pdf »