Taustaa

Viimeisimmät HSY:n ravinteidenpoistoon liittyneet kehityshankkeet ovat kulkeneet RAKI-otsikon (ravinteiden kierto) alla, koska kehityshankkeita on rahoittanut ympäristöministeriö RAKI-ohjelmansa kautta. Puhdistamolla tutkittiin vuonna 2014 RAKI-rahoituksella fosforin poiston tertiäärikäsittelyä kiekkosuodatuksen avulla. Tutkimusta jatkettiin 2015 RAKI-jälkifosforihankkeessa, jossa tutkittiin laboratoriokokeiden avulla fosforin jälkisaostusta ja sen mahdollisia etuja ravinteiden kierrätyksen kannalta. RAKI-jälkifosforihankkeen rinnalla käynnistyi keväällä 2015 RAKI-rejektityppihanke, jossa tutkitaan pilotoimalla rejektiveden typenpoistoa biologisella prosessilla. Biologisen prosessin pilotoinnin lisäksi hankkeessa tehdään esiselvitystasoinen konsulttiselvitys typen poiston ja talteenoton toteuttamisesta fysikaaliskemiallisin menetelmin.

Tässä suunnitelmassa esiteltävän hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta kehittää RAKI-jälkifosforihankkeessa tutkitun jälkisaostetun kemiallisen fosforilietteen käsittelyä siten, että lopputuotteena syntyisi joko lannoiteteollisuuden raaka-aine tai valmiiksi lopputuotteeksi soveltuva tuote. Hankkeessa jatkokehitetään RAKI jälkifosfori- ja RAKI rejektityppihankkeissa tutkittuja osaprosesseja niitä optimoimalla (kemikaalimäärien, kustannusten ja mahdollisten sivuvirtojen minimointi). Pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisuuksien mukaan myös prosessin alustavat mitoitusarvot pilotoinnin suunnittelua varten (Hallituksen kärkihanke 4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut, Toimenpideosio 3). Prosessin pilotoinnin tekninen suunnittelu ei kuitenkaan kuulu tähän hankkeeseen. Prosessissa syntyvän tuotteen markkinatutkimus sekä sen sisältämiä mahdollisia haitta-aineita on tarkoitus tutkia omana osahankkeenaan.

Tutustu RAVITA-hankkeen hankehakemukseen ​»