Taustaa

Kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja ympäristönsuojelulliset paineet ovat viime aikoina merkittävästi kasvaneet kierrätysravinteiden valmistamisen ja käytön lisäämiseksi.

Ravita-hankkeen tarkoituksena on kehittää jälkisaostetun kemiallisen fosforilietteen käsittelyä siten, että lopputuotteena syntyisi joko lannoiteteollisuuden raaka-aine tai valmiiksi lopputuotteeksi soveltuva tuote. 

Hankkeessa jatkokehitetään RAKI jälkifosfori- ja RAKI rejektityppihankkeissa tutkittuja osaprosesseja niitä optimoimalla (kemikaalimäärien, kustannusten ja mahdollisten sivuvirtojen minimointi). 

Pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisuuksien mukaan myös prosessin alustavat mitoitusarvot pilotoinnin suunnittelua varten. Prosessissa syntyvän tuotteen markkinatutkimus sekä sen sisältämiä mahdollisia haitta-aineita on tarkoitus tutkia omana osahankkeenaan.

Rahoittajat

RAVITA-hanke sai rahoitusta ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelmasta vuosina 2016–2017.  

Ympäristöministeriö myönsi RAVITA-hankkeelle valtion kärkihankerahoitusta (rahoitusjakso 5/2017–12/2018). Rahoitusta myönnettiin kolmeen hankkeeseen, joissa kokeillaan uusia keinoja tuottaa lannoitteita tai niiden raaka-aineita yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 16.5.2017: Kärkihankerahoituksella uusia menetelmiä ravinteiden talteenottoon yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla »

Jälkifosfori- ja rejektityppihankkeet 2014–2016

RAVITA-hankkeessa yhdistetään ja hyödynnetään RAKI-hankkeissa vuosina 2014–2016 saatuja tuloksia ja osaprosesseja. 

RAKI-rahoituksella tutkittiin vuonna 2014  fosforin poiston tertiäärikäsittelyä kiekkosuodatuksen avulla. Tutkimusta jatkettiin vuonna 2015 RAKI-jälkifosforihankkeessa, jossa tutkittiin laboratoriokokeiden avulla fosforin jälkisaostusta ja sen mahdollisia etuja ravinteiden kierrätyksen kannalta.  

RAKI-jälkifosforihankkeen rinnalla käynnistyi keväällä 2015 RAKI-rejektityppihanke, jossa tutkittiin pilotoimalla rejektiveden typenpoistoa biologisella prosessilla. Biologisen prosessin pilotoinnin lisäksi hankkeessa tehtiin esiselvitystasoinen konsulttiselvitys typen poiston ja talteenoton toteuttamisesta fysikaaliskemiallisin menetelmin.

Tarkempaa tietoa ja tuloksia jälkifosfori- ja rejektityppihankkeista löytyy osoitteista hsy.fi/jalkifosfori ja hsy.fi/rejektityppi.

Tutustu RAVITA-hankkeen hankehakemukseen ​»