Så här tillverkas Metsäpirtti mylla

​Metsäpirttis komposteringsfält

Vi inledde tillverkningen av Metsäpirttis mullprodukter på Metsäpirttis område år 1994. Området är beläget invid gränsen mellan Sibbo och Borgå.

Komposteringsfältet omfattar cirka 18,5 hektar och är helt belagt med vattentät gummibitumenasfalt. Allt regnvatten samlas från fältet i en stor bassäng varifrån det pumpas till vårt eget avloppsreningsverk i Viksbacka i Helsingfors för hantering. På så sätt säkerställer vi att grund- och ytvattnen i området förblir i naturligt tillstånd.

Komposteringsfältet har öppet vardagar kl. 7.00–16.00. På våren och försommaren har vi längre öppettider. Närmare information om öppettiderna finns under fliken Aktuellt.

Komposteringsprocess

Vi producerar kompostmylla genom öppen stackkompostering. Vi luftar stackarna genom att blanda dem mekaniskt.

Vi tillverkar Metsäpirtti Gräsmattemylla genom att blanda bioslam från avloppsreningsverket med torv. Blandningen komposteras genom mekanisk luftning tills man med hjälp av en testmetod som myndigheterna godkänt kan konstatera att komposten är mogen. Därefter tillsätter vi lerhaltig sand och kaliumhaltigt biotitpulver i den komposterade produkten. Till slut siktas myllan.

Metsäpirtti Trädgårdsmylla tillverkas med samma metod men utöver bioslam och torv tillsätter vi även torrgödsel från häststall i blandningen.

Verksamhet enligt princi​​perna för hållbar utveckling

Vi vill iaktta principerna för hållbar utveckling i vår verksamhet. Återvinningen av bioslam är ett utmärkt exempel på detta. Vid återvinning av bioslam tillvaratas näringsämnen som växterna kan ta tillgodo. Näringsämnena hamnar inte i vattendrag utan återförs tillbaka till naturens normala kretslopp.