Trädgårdsmylla

TypnamnTrädgårdsmylla

Handelsnamn

Metsäpirttis Trädgårdsmylla

Råmaterial

Metsäpirttis Jordförbättringskompost (innehåller slam från reningsverket), lerhaltig sand, torv och biotit.

Tillverkningsprocess

Tillverkningsprocess Vi blandar slammet från reningsverket med torrgödseln från häststallar och de övriga kompostmedlen till en kompoststack. Därefter komposteras och luftas produkten mekaniskt så länge att man med hjälp av en testmetod som myndigheterna godkänt kan konstatera att komposten är mogen. Vi tillsätter cirka 0,6 ton lerhaltig sand och cirka 60 liter torv per kubikmeter i den komposterade pro​​dukten. Till slut siktas produkten.

Användningsändamål

Produkten kan användas som sådan som växtunderlag i trädgården och vid anläggning av grönområden.

Bruksanvisning

Iståndsättning av bottenjorden
Innan du breder ut myllan, se till att området är tillräckligt väl dränerat och
format. Om bottenjordens pH understiger 5,5 lönar det sig att sprida ut cirka 5 kg kalk per 10 m2 och bearbeta jorden till cirka 20 centimeters djup. Produkten
innehåller alla bi- och spårämnen som växterna behöver. Höstgödsling
rekommenderas för att växterna ska må bra även efter vintern.

Bruksmängder och utbredning
När du anlägger en gräsmatta ska mullagret vara minst cirka 15 cm tjockt. Pryd-nadsbuskar och rabattväxter behöver cirka 25 cm mylla kring sina rötter. För större buskar med vedstam och träd rekommenderas Gräsmattemylla i vilken man före planteringen har blandat jord från planteringsgropen i förhållandet 1:1. Bred ut myllan jämnt över den iståndsatta bottenjorden. Därefter ska jorden jämnas ut och packas.

Plantering och sådd
När du planterar små plantor, kom ihåg att packa myllan lätt för hand kring röt-terna. Vid plantering av större buskar och träd, trampa till myllan kring rötterna med foten. Vattna planteringarna omsorgsfullt så att hela mullagret blir genom-fuktat.

​​​​

analysmetod

börvärde

pH​SFS-EN 13037 ​6,1

Ledningsförmåga

​SFS-EN 13038​70 mS/m
Vattenlösligt kväve (N)​SFS-EN 13652​260 mg/l
660 mg/kg ka
​Löslig fosfor (P)​SFS-EN 13651​60 mg/l
100 mg/kg ka
​Löslig kalium (K)​SFS-EN 13651

​330 mg/l

800 mg/kg ka

Vattenhalt​SFS-EN 13040​45 %
Volymvikt​SFS-EN 13040
kuormattuna keskimäärin noin
​720 g/ l
950 kg/m3
​Organisk substans​SFS-EN 13039​20 % av torrsubstansen (ts)
Grovhetsgrad​under 20 mm
Ogräsfrön

Produkten innehåller vindspridda ogräsfrön

​Skadliga metaller​maximala halter​enhet mg/kg torrsubstans (ts)
​arsen​SFS-EN 13650​5
​kvicksilver​SFS-EN 13650​0,2
​kadmium​​SFS-EN 13650​0,3
​krom​SFS-EN 13650​25
​koppar​SFS-EN 13650​100
​​bly​SFS-EN 13650​10
​nickel​SFS-EN 13650​10
​zink​SFS-EN 13650​200
Ursprungs- och tillverkningsland​Suomi

Tillverkare och försäljare

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
PB 100, 00066 HRM, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
tfn 09 15611 (växel) eller direktnummer till mullförsäljningen 050 336 5703 eller 050 337 9442 
Produktionsanläggningens godkännandenummer:
FIC029-03632/2008NA​

Trädgårsdmylla produktdeklaration som pdf.