Gräsmattemylla produktbeskrivning

TypnamnKompostfjord

Handelsnamn

Metsäpirttis Gräsmattemylla

Råvaror

Metsäpirttis Jordförbättringskompost (innehåller slam från reningsverket), lerhaltig sand, torv och biotit.

Tillverkningsprocess

​Slammet från reningsverket och kompostmedel blandas, strängkomposteras och luftas mekaniskt tills det med en av myndigheter godkänd testmetod kan konstateras att komposten är mogen. Efter detta tillsätts cirka 0,6 ton lerhaltig sand, cirka 60 l torv och cirka 15 kg biotitpulver som innehåller långverkande kalium per en kubikmeter kompost. Till slut silas produkten.

Användningsändamål

Produkten kan användas som sådan som växtunderlag vid grönområdesbyggande och i trädgården.

Bruksanvisning

Anläggning av grunden
Innan spridning av myllan, se till att området är tillräckligt väl dränerat och ytformat. Om bottenjordens pH är under 5,5 är det bra att sprida ut cirka 5 kg kalk per 10 m2 och bearbeta jorden till cirka 20 cm djup. Produkten innehåller alla nödvändiga bi- och spårämnen. Höstgödsling rekommenderas för att säkerställa att gräsmattan klarar av vintern.

Bruksmängder och spridning
Vid anläggning av gräsmatta ska jorddjupet vara minst 15 cm vid prydnadsbuskar och cirka 25 cm kring rabattväxter. För större buskar med vedstam och för träd rekommenderas att gräsmattsmyllan blandas med jord från planteringsgropen före plantering. Blandningsförhållandet är cirka 1:1. På gräsmatteområden sprids myllan jämnt på den bearbetade bottenjorden, varefter ytan jämnas och packas.

Plantering och såning
När du planterar små plantor, packa myllan lätt för hand på rötterna. Vid plantering av större buskar och träd, trampa till myllan kring rötterna med foten. Vattna planteringarna noga så att hela mullskiktet är genomfuktat.

Vid anläggning av gräsmatta, följ fröförpackningens anvisning om utsädesmängd. Täck fröna genom att kratta eller strö ett lätt mullager jord på dem. Till slut ska du packa gräsmattan som anlagts och vattna den noga så att hela mullskiktet är genomfuktat.

​​​​

analysmetod

börvärde

pH​SFS-EN 13037 ​6,0

Ledningsförmåga

​SFS-EN 13038​70 mS/m
Vattenlösligt kväve (N)​SFS-EN 13652​250 mg/l
820 mg/kg ka
​Löslig fosfor (P)​SFS-EN 13651​41mg/l
100 mg/kg ka
​Löslig kalium (K)​SFS-EN 13651​70 mg/l
170 mg/kg ka
Vattenhalt​SFS-EN 13040​45 %
Volymvikt

​SFS-EN 13040

med last

​750 g/ l
1000 kg/m3
​Organisk substans​SFS-EN 13039​18 % av torrsubstansen (ts)
Grovhetsgrad​under 20mm
Ogräsfrön

Produkten innehåller vindspridda ogräsfrön

​Skadliga metaller​​maximala halter​enhet mg/kg torrsubstans (ts)
​arsen​SFS-EN 13650​5
​kvicksilver​SFS-EN 13650​0,2
​kadmium​​SFS-EN 13650​0,3
​krom​SFS-EN 13650​25
​koppar​SFS-EN 13650​100
​​bly​SFS-EN 13650​12
​nickel​SFS-EN 13650​12
​zink​SFS-EN 13650​200
Ursprungs- och tillverkningsland​Suomi

Tillverkare och försäljare

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
PB 100, 00066 HRM
Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
tfn 09 15611 (växel) eller direktnummer till mullförsäljningen 050 336 5703 eller 050 337 9442
Produktionsanläggningens godkännandenummer:
FIC029-03632/2008NA​

  Gräsmattemylla produktdeklaration som pdf.