Jordförbättringskompost

​​Typnamn​Jordbättringskompost
Handelsnamn​Metsäpirtti Jordförbättringskompost
​Råmaterial och tillverkning​Vi blandar avloppsslam med torv så bra som möjligt i förhållandet 1 ton avloppsslam och 0,3 ton torv. Blandningen komposteras genom mekanisk luftning tills man med hjälp av en testmetod som myndigheterna godkänt kan konstatera att komposten är mogen. Produkten siktas inte.
AnvändningsändamålProdukten lämpar sig som jordförbättringsmedel för jordbruk. Den kan även användas till att delvis ersätta konstgödsel. Produkten lämpar sig inte som så-dan som växtunderlag.
Bruksanvisning

Om bottenjordens pH understiger 5,5 ska den kalkas enligt rekommendation-erna för respektive växt som odlas. Bearbeta jorden tillsammans med Metsäpirtti Jordförbättringskompost till cirka 20 centimeters djup. Du behöver ingen tilläggsgödsling eftersom jordförbättringskomposten innehåller tillräckligt med bi- och spårämnen. När du använder jordförbättringskompost ska du iaktta kraven beträffande begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (statsrådets förordning 931/2000). Mängden analyserad löslig fosfor får inom jordbruket uppgå till högst 400 kg per hektar vart femte år. Den högsta tillåtna genomsnittliga kadmiumbelastningen är sex gram per hektar vart fjärde år.

​​​​

​analysmetod​börvärde
pH​SFS-EN 13037 ​6,5
Ledningsförmåga​SFS-EN 13038​120 mS/m
​Totalkäve(N)​SFS-EN 13654-23,9 kg/m3
22 000 mg/kg ka
Vattenlösligt kväve (N)​SFS-EN  13652​0,5 kg/m3
3 000 mg/ kg ka
Totalfosfor​SFS-EN 13650​​3,3 kg/m3
20 000 mg/ kg ka
Vattenlösligt fosfor (P)​​SFS-EN 13652​0,030 ​kg/l
180 mg/kg ka
​Totalkalium (K)​SFS-EN 13650​0,230 kg/m3
1 400 mg/kg ka
Fukthalt​SFS-EN 13040​70%
Volymvikt​SFS-EN 13040​550 kg/m3
Organisk substans​SFS-EN 13039​60 % av torrsubstans (ka)
GrovleksgradProdukten har inte siktats.
Ogräsfrön​Produkten innehåller ogräsfrön som sprids med vinden.​
Skadliga metaller​​maximhalterenhet mg/kg torrsubstans ts
​arsin​SFS-EN 13650​5
​kvicksilver​SFS-EN 13650​0,5
​kadmium​​SFS-EN 13650​0,7
​krom​SFS-EN 13650​40
​koppar​SFS-EN 13650​350
​​bly​SFS-EN 13650​30
​nickel​SFS-EN 13650​20
​zink​SFS-EN 13650​600
Ursprungs- och tillverkningsland​Finland
Tillverkare och försäljare​Helsingforsregionens miljötjänster HRM

PB 303 (Ilmalagränden 2 A, 00240 Helsingfors)
00066 HRM
Telefon 09 – 15611 (växel) eller
direkt till kompostförsäljningen
0500 701 039, 050 336 5703 eller 050 337 9442