Tietotarpeet ilmastonmuutoksen hillintätyössä

Pääkaupunkiseutu on sitoutunut kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaupungeista Vantaa ja Espoo tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 ja Helsinki sekä Kauniainen vuoteen 2035 mennessä, ja näihin tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä on esitelty kaupunkikohtaisissa ilmasto-ohjelmissa ja tiekartoissa. Kaupunkien toimenpiteiden vaikuttavuutta on kuitenkin mahdollista tehostaa merkittävästi tekemällä seudullista yhteistyötä toimien suunnittelussa, ja ennen kaikkea niiden jalkauttamisessa käytäntöön.

Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa paneudutaan erityisesti seudullista yhteistyötä edellyttäviin tai yhteistyön kautta tehostettavissa oleviin ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteisiin. Yksi tärkeä lähtökohta entistä tiiviimmälle yhteistyölle on hillintään liittyvän tiedon hyödyntäminen toimenpiteiden tunnistamisessa, niiden vaikutusten arvioinnissa ja aikaansaadun kehityksen seurannassa. Ohjelmassa pohditaankin ilmastotavoitteiden myötä syntyneitä uudenlaisia tietotarpeita yhdessä tietoa tuottavien, tietoa käsittelevien ja tietoa hyödyntävien osapuolten kanssa. Työskentelyssä on tarkoitus hakea yhdessä vastauksia esimerkiksi kulutushyödykkeisiin sitoutuneiden päästöjen huomioimiseen ja kaupunkien hiilinielujen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin, sekä kehittää myös muuta pääkaupunkiseudun ilmastotyöhön liittyvää tiedon käyttöä ja jakamista.

Useat ilmastonmuutoksen hillinnän toimet, kuten henkilöautoliikenteen ja huonon puunpolton vähentäminen, pienentävät myös ilmanlaatua ja terveyttä heikentäviä päästöjä. Helsingin kaupungilla on ilmansuojelusuunnitelma vuosille 2017-2024, joka tähtää ilmanlaadun paranemiseen vähentämällä liikenteen, katupölyn ja kotitalouksien puunpolton päästöjä. Suunnitelmaa sisältyy myös seudullisia toimenpiteitä mm. puunpolton päästöjen vähentämiseksi. Puunpoltto tulisijoissa on suurin mustan hiilen päästölähde, ja musta hiili kulkeutuu arktisille alueille ja nopeuttaa jäätiköiden sulamista. Sen lisäksi se heikentää ilmanlaatua ja terveyttä. Mustan hiilen päästöjen vähentäminen sisältyy myös Kansalliseen ilmansuojeluohjelmaan, jonka Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2019.

Lopputuloksena tavoitellaan kehittyneempää toimintatapaa ja yhteistyörakennetta, jonka avulla erilaisten ilmastonmuutoksen hillintätoimien vaikuttavuus ja kytkeytyminen esimerkiksi ilmansuojeluun tunnetaan entistä paremmin ja niihin varatut resurssit pystytään kohdistamaan entistä tehokkaammin.
Läppäri.png