Jälkifosfori-hanke

Projektin tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta kehittää nykyisin käytettävää fosforin saostusta siten, että fosforin saostuksen pääpainopiste siirtyisi nykyisestä rinnakkaissaostuksesta jälkisaostukseen. Tällöin fosforin saostuksen pääosa tapahtuisi prosessin lopuksi ja sitä tuettaisiin rinnakkaissaostuksella tarpeen mukaan. Lopputuloksena orgaanisen aineksen eli ns. yhdyskuntalietteen joukkoon päätyvän fosforin määrä laskisi huomattavasti ja noin 80 % fosforista poistettaisiin puhdistusprosessin lopuksi saostamalla. 

Jälkisaostuksen lopputuotteena syntyy saostuskemikaalista riippuen ferri-, alumiini- tai kalsiumfosfaattisakka, jonka joukossa on vain vähän orgaanista kiintoainesta. 

Tässä hankkeessa selvitetään jälkisaostuksen toteuttamisen edellytyksiä niin kirjallisuusselvitysten kuin laboratoriomittakaavaisten saostuskokeiden kautta. Sakan erotuksen osalta hyödynnetään keväällä 2014 HSY:n toteuttaman kiekkosuodatushankkeen tuloksia.

Lopputuotteen osalta selvitetään kemiallisen fosfaattisakan kuivattavuusominaisuuksia ja jatkohyödyntämismahdollisuuksia.

Fosforin jälkisaostus – paraneeko resurssitehokkuus?