HSY ja toimintaympäristö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut  HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Autamme asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta. 

 

​Tunnuslu​vut ja toimintapolitiikka

Tutustu HSY:n tunnuslukuihin ​»​

Tutustu HSY:n päätöksentekoon ​»​


​Merkittävimmät m​​uutokset HSY:n toiminnassa 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui oleellisesti, kun syntypaikkalajitellun sekajätteen kaatopaikkakäsittelystä siirryttiin sen energiahyödyntämiseen.

Jätteenkäsittelyssä siirryttiin uutta kaatopaikka-asetusta vastaavaan toimintaan jo vuoden 2015 lopussa esikäsittelemällä saapuvista jätteistä hyödynnettävät jakeet ennen loppusijoitusta. Kaatopaikalle loppusijoitettava jätemäärä väheni merkittävästi. Jätevoimalaan toimitettiin energiahyötykäyttöön yhteensä noin 219 000 tonnia sekajätettä (ilman Uudenmaan Woima Oy:n osuutta). Jätteitä loppusijoitettiin vuonna 2015 noin 12 000 tonnia, mikä on huomattavasti vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.  Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin keväällä 2015 käyttöön uusi biokaasulaitos, joka  kasvattaa biojätteen käsittelykapasiteettia ja tuottaa lisäksi sähköntuotannossa hyödynnettävää biokaasua. 

Ämmässuolla aloitettiin myös terminaaliyhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa mm. lasin osalta. Myös Blominmäelle rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon louhinnasta syntyvän kiviaineksen vastaanotto aloitettiin kesällä 2015. 

Uusi Ruskeasannan Sortti-asema avattiin syyskuussa. Se parantaa HSY:n palvelutarjontaa ja kierrätysmahdollisuuksia Vantaalla. Aseman rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen mm. käyttämällä laadukkaita kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi pohjarakenteissa on käytetty vaahtolasia, joka on tehty suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseutulaisten lajittelemasta lasista. Julkisivuissa käytetyt puukomposiittilevyt on valmistettu paperiteollisuuden ylijäämämateriaaleista. Myös Ruskeasannassa hyödynnetään aurinkosähköä. 

 

Espoon Blominmäkeen rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon ajotunnelien louhintatyöt valmistuivat ja varsinaisen luolaston sekä maanpäällisten osien louhintatyöt käynnistettiin.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla käynnistyy keväällä 2016 aurinkovoimala, joka on yksi konkreettisista toimenpiteistä, joilla HSY rakentaa vihreämpää tulevaisuutta. Jo nykyisin HSY on täysin energiaomavarainen ja tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää omassa toiminnassaan. 

Vastuu pakkausjätteen, kuten lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksien kierrätyksestä siirtyi pakkausten tuottajille vuoden 2016 alussa. HSY sopi Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa yhteistyöstä pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä HSY:n toimialueella pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. HSY:n kaikki kierrätyspisteet liitetään osaksi Rinki Oy:n ekopisteverkostoa. Uudet kierrätyspisteet teemme yhteistyössä Rinki Oy:n kanssa.

HSY:n ja Rosk’n Roll Oy Ab:n vuonna 2014 perustaman yhteisyrityksen Uudenmaan Woima Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2015. Yhtiön toimialana on Vantaan jätevoimalan polttokapasiteetin ja jätteenkäsittelypalvelun myynti ja markkinointi sekä muu siihen liittyvä toiminta. Yhtiön myymä polttokapasiteetti vuonna 2015 oli 93 000 tonnia, joka oli 12 500 tonnia ennakoitua suurempi. Yhtiön asiakaskunta koostuu yksityisistä jätehuoltoyhtiöistä sekä julkisista jätelaitoksista. 

Merkittävin muutos organisaatiossa oli ostolaskujen käsittelyn siirtäminen 1.3.2015 alkaen tukipalvelut-tulosalueelta ohjauksen ja kehittämisen talousyksikköön, jossa varsinainen ostoreskontra on hoidettu jo aiemmin. Siirto tehostaa resurssien sisäistä käyttöä.  

Investoinnit ympäristöön ja tulevaisuuteen

Tulevina vuosina HSY:n  haasteena on mittava investointiohjelma ja sen rahoitus.    

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

  • Blominmäen jätevedenpuhdistamon kokonaiskustannusarvio on 371 miljoonaa euroa
  • Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa ympäristönäkökohtien huomioiminen on keskeistä.
  • Puhdistamon käyttöönoton myötä jäteveden puhdistustehokkuus paranee huomattavasti. Vuonna 2020 valmistuvan Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset tulevat olemaan parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella.
  • Lisäksi laitoksesta tulee Suomen ja mahdollisesti koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo. 

Ämmässuon jäteenkäsittelykeskus

  • Ämmässuolle suunniteltujen investointien kokonaismäärä vuosina 2015–2019 on noin 40 miljoonaa euroa. 
  • Merkittäviä investointeja kohdistuu mm. biomassojen käsittelyyn ja biokaasun hyödyntämiseen. Vuonna 2015 otettiin käyttöön uusi biokaasulaitos.
  • Kompostointilaitoksen ja biokaasulaitoksen saneerauksilla varmistetaan laitosten toimintavarmuus ja ympäristöystävällinen toiminta myös jatkossa.
  • Ympäristövaikutuksia hallitaan myös mm. investoimalla kaatopaikkojen kaadunkeräys- ja vesienhallintajärjestelmiin sekä rakentamalla tiiviit kaatopaikan pintarakenteet. Tavoitteena on ympäristöhaittojen vähentäminen.  
  • Sään ääri-ilmiöihin varaudutaan mm. saneeraamalla alueen jätevesien tasausallas ja rakentamalla uusi tasausallas alueen jätevesille.
  • Kenttäkapasiteettia ja uusiutuvaa energiaa lisätään.