Parempaa teollisuusjätevesien hallintaa Itämeren alueella – BEST -hanke alkaa / Cleaning up industrial wastewater around the Baltic Sea

​Helsingin kaupunki koordinoi
kolmivuotista kansainvälistä hanketta,
jossa parannetaan teollisuusjätevesien hallintaa kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla viidessä Itämeren maassa. Yhteistyökumppaneina on vesilaitoksia, kaupunkeja, yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Suomesta mukana ovat Helsingin kaupungin lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja John Nurmisen säätiö. Hanke on nimetty yhdeksi EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeista

BEST-hankkeen (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) tarkoituksena on edistää kuntien, teollisuusyritysten ja vesilaitosten yhteistyötä ja hyvää hallintoa teollisten jätevesien käsittelyssä kuudentoista partneriorganisaation voimin. Helsingin seudulla hyvin toimiva yhteistyömalli on yhtenä esimerkkikäytäntönä. HSY tulee tarjoamaan hankkeelle muun muassa esimerkkejä hyvistä käytännöistä, ohjeistuksista ja yhteistyöstä teollisuusjätevesien tuottajien kanssa. Edennämme samalla asiantuntijayhteistyötä Itämeren alueen eri vesilaitosten välillä.

Hankkeessa toteutetaan vesilaitosten ja elintarviketeollisuuden kohteissa monia kokeiluja, joilla parannetaan prosessien hallintaa ja hillitään kuormituspiikkejä kunnallisille puhdistamoille. Lisäksi tehdään Itämeren alueen teollisuusjätevesien käsittelyn nykytilan taustaselvitys sekä suositukset niiden parempaan käsittelyyn, kun teollisuusjätevesiä johdetaan yhdyskuntien puhdistamoille.

- BEST-hanke on Helsingin mittakaavassa suuri kansainvälinen yhteistyöhanke, joka vastaa tärkeään tarpeeseen teollisuuden, vesilaitosten ja kuntien yhteistyön kehittämisessä kuormituksen vähentämiseksi Itämereen, iloitsee Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

- Lippulaivastatus on tunnustus jo hankkeen alkaessa siitä, että BEST toteuttaa Itämeren alueen laajuisia strategisia tavoitteita. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä hankekonsortion lisäksi mm. vesilaitosyhdistysten, teollisuusliittojen, ministeriöiden ja Itämeren suojelukomission HELCOMin kanssa, Vapaavuori toteaa.

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot on suunniteltu puhdistamaan pääosin kotitalouksien talousjätevesistä orgaanista ainetta, fosforia ja typpeä monissa eri vaiheissa. Nämä puhdistusprosessit häiriintyvät helposti, jos puhdistamolle johdetaan suuria määriä teollisuuden jätevesiä – etenkin jos ne sisältävät haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Myös elintarviketeollisuuden sinänsä haitaton kuormitus voi sekoittaa kunnallisen jätevedenpuhdistamon, jos viemäriin johdetaan yllättäen esimerkiksi paljon maitotuotteita. Kun prosessi häiriintyy, vaarantuu koko jätevesien puhdistus ja jätevesilietteen laatu. Vastaanottavaan vesistöön voi silloin joutua sekä teollisuuden kuormitusta että talousjätevettä puhdistamattomana.

BEST-hanketta toteutetaan 1.10.2017–30.9.2020. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on hankkeen pääpartneri. Hanke osarahoitetaan Itämeri Interreg -ohjelmasta. Hankkeessa on Helsingin kaupungin lisäksi 15 muuta organisaatiota Latviasta, Puolasta, Suomesta, Venäjältä ja Virosta. Hankkeen budjetti on 3,6 miljoonaa euroa, josta Itämeri Interreg -ohjelma rahoittaa 2,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

http://www.itamerihaaste.net/tyomme/hankkeemme/best

https://www.johnnurmisensaatio.fi/16003/


The City of Helsinki is coordinating a three-year international project that aims to improve the management of industrial wastewater in municipal treatment plants in five countries around the Baltic Sea. Other partners in the project include waterworks, cities, universities and organisations with related expertise, such as the Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY) and the John Nurminen Foundation from Finland. The project has been made a flagship project for the EU’s Strategy for the Baltic Sea Region.

The BEST project (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) particularly aims to enhance collaboration between municipalities, industry and waterworks, and to promote best practices in the management of industrial wastewater, with the help of the project’s 16 partner organisations. The effective collaboration already realised in the Helsinki region will be used as one example of good practice. HSY will provide among others examples of best practices, instructions and cooperation with producers of industrial wastewater.  At the same time we promote the cooperation between different waterworks and their experts in the Baltic Sea area. 

Many trials will be run at waterworks and food industry facilities to test ways to improve process management and curb load peaks at municipal treatment plants. A survey of the present state of industrial wastewater treatment around the Baltic Sea region will also be conducted, with recommendations then issued for process improvements where industrial wastewater ends up in municipal treatment plants.

- For Helsinki the BEST project represents a major international cooperation project that will help meet the urgent need to improve the joint efforts of industry, waterworks and municipalities to reduce pollution loads entering the Baltic Sea, says Jan Vapaavuori, the Mayor of Helsinki.

- Its flagship status signifies right from the start that the BEST project will help to realise strategic objectives set for the whole Baltic Sea Region. The project will involve close cooperation between partners of the project consortium and other bodies including waterworks associations, industrial organisations, ministries and the Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM, adds Vapaavuori.

Municipal wastewater treatment plants are primarily designed to treat wastewater from homes by removing organic material, phosphorus and nitrogen during various process phases. These treatment processes can easily be disrupted if plants have to cope with large quantities of industrial wastewater, especially if it contains harmful or toxic substances. Otherwise harmless effluent from food processing facilities may also disrupt municipal wastewater treatment plants if large amounts of materials such as dairy products are suddenly released into sewage systems. Such disturbances can seriously affect the purity of treated wastewater and the quality of residual wastewater sludge. The consequent risk of releases of inadequately treated industrial wastewater and sewage endangers recipient water bodies.  

The BEST project will run from 1.10.2017 to 30.9.2020, with the City of Helsinki Environment Services as its main partner, working with 15 other partner organisations from Latvia, Poland, Finland, Russia and Estonia. The project’s total budget is 3.6 million euros, including 2.9 million euros of funding provided through the EU’s Interreg Baltic Sea Region Programme.

More information:

http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best


 

Aihe: Kodin vesiasiat; Ylivuodot; Ympäristövastuu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt