Tutkimustyötä jätevedenpuhdistuksen tehostamiseksi

Tehostamme ravinteiden kierrätystä 

Jatkoimme vuonna 2017 pitkäjänteistä työtämme jätevedenpuhdistusprosessien kehittämiseksi. Fosforin talteenottoon ja typenpoistoon keskittyvät hankkeet olivat vuoden päähankkeita.

Tutkimme fosforin talteenottoa kehittämällämme RAVITA-prosessilla. Tutkimus keskittyy jäteveden jälkikäsittelyyn, jolla voidaan sekä pienentää fosforikuormitusta mereen että mahdollistaa fosforin talteenotto jätevedestä. Fosfori talteenotetaan fosforihappona, jolloin sitä voidaan hyödyntää lannoiteteollisuuden lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla.

RAVITA-tutkimus on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta ja lisäksi se valittiin yhdeksi hallituksen kiertotalouden kärkihankkeista.

Lue lisää RAVITA-hankkeista »

Typenpoisto Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on kansainvälistä huipputasoa. Puhdistamolle tulevan jäteveden typpikuorma kasvaa kuitenkin jatkuvasti, ja yli 90 prosentin kokonaistypenpoistotason ylläpitäminen myös tulevaisuudessa samoin kuin laitoksen resurssitehokkuuden parantaminen edellyttävät uusia prosessiteknisiä ratkaisuja. Jatkoimme näihin haasteisiin keskittyvässä Rejektityppi-projektissa käynnistynyttä pilot-tutkimusta vuonna 2017.

Lue lisää Rejektityppi-projektista »

Tutkimme puhdistusprosessimme vaikutusta mikromuovien esiintymiseen

Standardoitujen tutkimusmenetelmien puuttuminen on näihin päiviin asti vaikeuttanut luotettavan tutkimustiedon saamista jäteveteen puhdistusprosessin jälkeen mahdollisesti jäävistä mikromuovijäämistä.

HSY:llä aloitettiin luotettavan määritysmenetelmän kehittäminen sekä tutkimukset jätevedenpuhdistamoiden ja yhdyskuntajäteveden vaikutuksesta merialueen mikromuovimäärään jo vuonna 2012.

Vuonna 2017 osallistuimme Aalto Yliopiston tutkimukseen jätevedenpuhdistuksen vaikutuksesta mikromuovien poistumiseen. HSY:n puhdistamoilla ei ole varsinaisia mikromuovin poistoon suunnattuja prosessivaiheita, mutta tutkimuksen mukaan noin 99 prosenttia mikromuoveista poistuu Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessissa, ja tulosten voidaan olettaa pätevän myös Suomenojan puhdistamolla. Blominmäen puhdistusprosessi tulee olemaan jopa tätä tehokkaampi.

Jätevedenpuhdistuksessa poistettu mikromuovi sitoutuu lietteeseen. Olemme käynnistämässä tähän liittyvää tutkimusta. Lisäksi haemme rahoitusta muun muassa teollisuuspesulavesien mikromuovipitoisuuksia tutkivaan hankkeeseen.