Materiaalitase

Olemme selvittäneet oman toimintamme materiaalivirtoja – kuinka paljon otamme vastaan ja kuinka paljon meiltä lähtee materiaalia ulos.

Kun selvitämme materiaalivirrat, voimme parantaa operatiivisten prosessien toimintatapoja ja tehostaa raaka-aineiden käyttöä.

Oman toiminnan materiaalivirtojen havainnollistaminen mahdollistaa korkealaatuisen talousveden tuottamisen, viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen sekä ympäristövaatimukset täyttävän jätehuollon – kustannustehokkaasti ja resurssiviisaasti.

Pyrimme hyödyntämään tehokkaasti kaikki sisään tulevat materiaalit. Tarkoituksena on jätemateriaalien mahdollisimman tehokas muuntaminen uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi raaka-aineiksi. Päätavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen sekä vesistöön, ilmaan että maaperään.


HSY:n materiaalitase 2017

Vuonna 2017 otimme vastaan noin 243 miljoonaa tonnia materiaalia. Tämä on noin 210 tonnia materiaalia jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden. Suurin osa liikkuvasta materiaalista, eli noin 99 %, oli vettä. Kiinteitä materiaaleja käsittelimme yhteensä noin 1,5 miljoonaa tonnia. Näistä suurin yksittäinen virta oli Blominmäen jätevedenpuhdistamotyömaan louheet, joka oli noin puolet vastaanotetuista kiinteistä materiaaleista.

Vuonna 2017 HSY:n piiriin jäi 0,6 miljoonaa tonnia materiaalia, josta osa hyödynnettiin Ämmäs-suon kaatopaikkarakenteissa ja osa Blominmäen rakennustyömaalla. Materiaalia, kuten louhei-ta, maa-aineksia ja viherjätteitä, jäi myös Ämmässuon alueelle odottamaan myöhempää hyötykäyttöä. Kaikista HSY:n materiaalivirroista loppusijoitettua jätettä oli enää noin 0,008 miljoonaa tonnia. Biojätteen ja jätevedenpuhdistuksen lietteen mädätyksessä syntyvää biokaasua ja Äm-mässuon kaatopaikalta kerättyä kaatopaikkakaasua kerättiin yhteensä noin 0,05 miljoonaa ton-nia, josta pääosa generoitiin energiaksi ja käytettiin HSY:n omassa toiminnassa tai myytiin säh-könä valtakunnan verkkoon.

HSY:stä poistui vuonna 2017 noin 243 miljoonaa tonnia materiaaleja, josta lähes 100 % oli puhdistettua talousvettä ja jätevettä. Kiinteistä jätteistä ja materiaaleista ohjattiin suurin osa hyötykäytettäväksi maanrakennuskäytössä ja jätevoimalassa. Biojätteitä ja lietteitä jalostettiin mullaksi ja kompostiksi. Kierrätettävät materiaalit, kuten metallit, lasit, pahvit ja kipsit ohjattiin materiaalihyötykäyttöön.