Vastuullisuus GRI G4

Tunnus GRI:n G4 Core sisältö ​Raportointi Lähde​
Strategia ja analyysi
​​G4-1 ​Toimitusjohtajan katsaus ​Kyllä
G4-3 Raportoivan organisaation nimi ​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tietoa HSY:stä
​​​G4-4 ​Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit/brändit ​Kyllä
G4-5 ​Organisaation pääkonttorin sijainti ​Helsinki Yhteystiedot
G4-6 ​Maiden lukumäärä ja maat joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta ​Suomi
G4-7 ​Organisaation omistusrakenne ja juridinen muoto ​HSY ja toimintaympäristö Hallituksen ja yhtymäkokouksen päätöksenteko
G4-8 ​Markkina-alueet (maantieteellinen alue, palveltavat sektorit, asiakkaat ja hyötyjät) ​HSY ja toimintaympäristö Tietoa HSY:stä
G4-9 ​Raportoivan organisaation koko ​HSY ja toimintaympäristö Tietoa HSY:stä
G4-10 ​Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna ​Kyllä ​Henkilöstökertomus
G4-11 ​Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 100 % ​100% Henkilöstökertomus
G4-12 ​Organisaation toimitusketju ​ Ei
G4-13 ​Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa, toimitusketjussa raportointijaksolla ​​HSY ja toimintaympäristö
G4-14 ​Varovaisuusperiaatteen noudattaminen, riskienhallinta ​Ympäristövastuu
G4-15 ​Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden yhteiskuntavastuun aloitteet ​Ympäristövastuu, Sitoumukset
G4-16 ​Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa ​Ympäristövastuu ​Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 ​Konsernin laskentaraja ​Ei
​G4-18 ​Raportin sisällön määrittely ​Ympäristövastuu
G4-19 ​Olennaiset näkökohdat ​Ympäristövastuu
G4-20 ​Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä ​Ei
G4-21 ​Laskentarajat organisaation ulkopuolella ​Ei
G4-22 ​Aikaisemmista raportoinneista poikkevan tiedon syyt ja vaikutukset ​Ei
G4-23 ​Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä ​Ei
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 ​Luettelo organisaation sidoryhmistä ​Täydennetään
G4-25 ​Sidosryhmien määrittely ja valintaperusteet ​Täydennetään
​G4-26 ​Sidosryhmätoiminnan periaatteet ​Täydennetään
G4-27 ​Sidosryhmien esillenostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet ​Täydennetään
Raportin kuvaus
G4-28 ​Raportointijakso ​2017
G4-29 ​Edellisen raportin julkaisuajankohta ​2016
​Edellinen ympäristövastuuraportti

2016 vastuullisuusesite

Responsibility 2016 brochure
G4-30 ​Raportin julkaisutiheys Ajantasainen tieto verkkopalvelussa, raportointi jatkossa vuosittain
G4-31 ​Yhteystiedot joista voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja HSY:n asiakaspalvelu Yhteystiedot
G4-32 ​GRI-sisältövertailu ​Kyllä
G4-33 ​Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen ​Ei ulkoista vertailua
Hallinto
G4-34 ​Organisaation hallintorakenne ​Kyllä Hallituksen ja yhtymäkokouksen päätöksenteko
G4-48 ​Vastuullisuusraportin hyväksyminen HSY:n johtoryhmä​
Arvot ja eettisyys
G4-56 ​Arvot ja (liike)toimintaperiaatteet ​Eettiset periaatteet HSY:n toimintapolitiikka
Materiaalit
G4-EN1 ​Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan ​Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen ja jätteet ​HSY:n materiaalitase
Energia
G4-EN3 ​Organisaation oma energianklulutus Energian kulutus ja tuotanto
G4-EN4 ​Organisaation ulkopuolinen energiankulutus ​​Energian kulutus ja tuotanto
G4-EN6 ​Energiankulutuksen vähentäminen ​​Kyllä
Vesi
G4-EN8 ​Kokonaisvedenotto vesilähteittäin ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
G4-EN9 ​Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin ​​
Luonnon monimuotoisuus
​​G4-EN12 ​Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla ​Kyllä

Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vuosiraportti

Päästöt
G4-EN15 ​Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) ​Päästöt ilmaan ja kasvihuonekaasupäästöt
G4-EN19 ​Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt ilmaan ja kasvihuonekaasupäästöt ​​
G4-EN21 ​Typen oksidien (Nox), rikkioksidien (Sox) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan ​Kyllä

Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti​

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vuosiraportti

Jätevedet ja jätteet
G4-EN22 ​Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
G4-EN23 ​Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
G4-EN24 ​Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
G4-EN25 ​Vesistöt ja niiden yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöillä ja valumilla on merkittävä vaikutus (koko, suojeluasema ja biodiversiteettiarvo) ​Ympäristövaikutukset vesiympäristöihin
Sosiaalinen vastuu
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain. Kyllä Henkilöstökertomus
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammatitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset. Kyllä Henkilöstökertomus
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskutselujen pirissä olevan henkilöstön osuus. Kehityskeskustelut Henkilöstökertomus
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Eettiset periaatteet
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Palaute ja asiakkaat mukana kehittämisessä Asiakastyytyväisyyskysely