Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö vastuullisessa työssä

Teemme yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaa työtä.


Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin. Hyviä suorituksia tavoitteleva, muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen voimavaramme.

Määrittelemme työhyvinvoinnin jokaisen työntekijän omaksi kokemukseksi, johon vaikuttavat muun muassa oma työkyky, elämäntilanne, asenne, motivaatio, sitoutuminen, persoonallisuus ja osaaminen. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työyhteisö, työ ja organisaatio sekä erityisesti johtaminen ja esimiestyö. Esimiestyötä ohjaavat HSY:n uudet, 30.1.2018 johtoryhmässä hyväksytyt johtamisen periaatteet: luottamus, tavoitteellisuus sekä kannustaminen.

Toimitusjohtaja hyväksyi HSY:n uuden työhyvinvointiohjelman 2.12.2017. Ohjelma on vuosille 2018 - 2019 ja siinä on määritelty työhyvinvoinnin sekä työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen tavoitteet ja periaatteet sekä työsuojelun vastuut ja toimivaltuudet.

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme sertifioitiin alkuvuodesta 2017. Järjestelmällä varmistetaan yhdenmukainen toiminta ja jatkuva parantaminen työolojen arvioinnissa, turvallisuushavaintojen tekemisessä ja käsittelyssä, työtapaturmien, sairauspoissaolojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisessa ja käsittelyssä sekä varhaisen välittämisen mallin toteutuksessa.

Seuraamme henkilöstömme työhyvinvointia säännöllisesti joka toinen vuosi toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Hyödynnämme kyselyjen tuloksia toimintamme ja työhyvinvointimme kehittämisessä.

Tuemme henkilöstömme osaamisen kehittämistä. Laadimme vuosittain koulutussuunnitelman, jonka toteuttamista seuraamme säännöllisesti. Osaamisen kehittäminen osaltaan tukee työhyvinvointia.

Järjestämme henkilöstöllemme monipuolista koulutusta. Vuoden 2017 koulutussuunnitelmamme sisälsi mm. johto- ja esimieskoulutusta. Työntekijöille tarjottiin työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää koulutusta sekä eri aihealueisiin, kuten IT-taitoihin, kielitaidon kartuttamiseen, viestintä- ja mediataitoihin sekä projektimuotoiseen työskentelyyn valmentavaa koulutusta. Koulutuksen lisäksi henkilöstömme osallistuu toimintaamme liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Lue lisää henkilöstökertomuksestamme »

Modernit toimitilat ja työtavat


Suuri osa HSY:n toimistohenkilöstöstä muutti uusiin toimitiloihin tammikuussa 2018. Valmistelimme muuttoa vuoden 2017 aikana.

Painotimme toimitilojen valinnassa rakennuksen ekologisuuden lisäksi hyviä julkisia kulkuyhteyksiä sekä kohteen saavutettavuutta pyörällä ja jalan. Uuteen toimistoon rakennettiin hyvät sosiaalitilat ja pyöräparkit, minkä lisäksi meillä on käytössä työsuhdematkalippuetu. Yhdessä nämä tukevat julkisten liikennevälineiden käyttöä ja terveellistä työmatkaliikuntaa. Uudelle kiinteistölle on tehty kestävän liikkumisen suunnitelma.

Koko muuttava henkilöstö pääsi vaikuttamaan uusien toimitilojen sisustukseen ja pelisääntöihin. Työskentelemme niin sanotussa monitilatoimistossa, jossa työntekijät voivat vapaasti valita työpisteensä näytöllisistä sähköpöytäpisteistä tai lukuisista muista vapaamuotoisemmista tiloista. Toimitilamme suunniteltiin sellaisiksi, että ne tukevat ihmisten välisiä kohtaamisia ja yhteistyötä.

Muuton kanssa samaan aikaan otimme käyttöön Työtä uudella tyylillä -mallin, jonka kehitimme vuonna 2017 työhyvinvoinnin ja tavoitteellisuuden lisäämiseksi. Malli lisää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä mm. joustavien käytäntöjen, kuten vapaamman etätyön, keinoin. Kehitämme mallia edelleen henkilöstöltä kerättävän palautteen pohjalta.