Jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. 

Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetut vaatimukset. 

HSY:n hallitus hyväksyi 18.1.2019 uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Niiltä osin noudatetaan 1.7.2012 annettuja jätehuoltomääräyksiä. Jäteastioiden tyhjennyksiä aikaistetaan määräysten mukaisesti 19.8.2019 alkaen. Lue lisää uutisesta »

Jätehuoltomääräykset 1.3.2019 alkaen »

Perustelumuistio (pdf)

Kuulutus 19.8.2019 (pdf)


Jätteiden lajitteluvelvoitteet pähkinänkuoressa

​​​Kiinteistöllä on järjestettävä eri jätelajien erilliskeräys seuraavasti:


Vuoden 2020 loppuun kerättävä kiinteistöllä

1.1.2021 alkaen kerättävä kiinteistöllä

Jäte

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö​

​Sekajäte
​aina
aina​​aina
​aina
​Biojäte
​10 asuntoa
50 kg / viikko​​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Kartonkipakkaukset ja pahvi
​10 asuntoa
​50 kg / viikko; pahvi erikseen, jos sitä kertyy
yli 50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Lasipakkaukset
​20 asuntoa
​50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg /viikko
​Pienmetalli
​20 asuntoa
​50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Muovipakkaukset
​vapaaehtoinen
​vapaaehtoinen
​5 asuntoa
​15 kg / viikko
​Paperi
​jätelain mukaisesti
​jätelain
mukaisesti
​jätelain
mukaisesti
​jätelain
mukaisesti


Myös pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen, kartonkipakkausten, lasipakkausten ja pienmetallin tai muovipakkausten keräykseen vapaaehtoisesti riippuen muun muassa kiinteistön sijainnista.  Pahvinkeräys on siirtynyt kartonkipakkausten yhteyteen maaliskuussa 2019. Tiedustelut: jate.kuljetuspalaute(at)hsy.fi

Mitä jäteastiaan ei saa laittaa?

Kiinteistön jäteastioihin ei saa laittaa

 • palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
 • muita aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
 • nestemäisiä jätteitä
 • vaarallista jätettä
 • erityisjätettä (esimerkiksi sairaalan erityisjätteitä, joille on järjestettävä oma keräys)
 • aineita tai esineitä, jotka esimerkiksi painonsa tai kokonsa vuoksi voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tai vaikeuttaa astian tyhjentämistä

Kierrätettävien jätteiden (biojäte, paperi, kartonki, lasi, metalli, muovi) astioihin ei saa laittaa jätteitä, jotka haittaavat kierrätystä.

Pitääkö jäte pakata?

Jätteet tulee tarvittaessa pakata, jotta keräysastiat eivät likaannu eikä ympäristö roskaannu astioita tyhjennettäessä. Pakkaa

 • sekajäte esimerkiksi suljettuun muovipussiin
 • biojäte maatuvaan pakkaukseen kuten sanomalehtipaperiin, paperipussiin tai kaupasta ostettuun biojätepussiin
 • pölyävä jäte, kuten kylmä, kytemätön tuhka tiiviiseen pakkaukseen.

Lasipakkaukset ja metalliesineet laitetaan jäteastiaan ilman muovi- tai muuta pakkausta. Kartonkipakkaukset tulee litistää tilan säästämiseksi tai pakata sisäkkäin. Eri muovilaatuja olevia muovipakkauksia ei saa laittaa keräysastiaan sisäkkäin, mutta pakkaukset voidaan laittaa astiaan muovikassissa.

Jätteiden lajitteluohjeet ​​»

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen

Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta haetaan seuraavissa tilanteissa:  

 • Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentäminen (sekajätteen osalta yli 8 viikkoon, katso muiden jätelajien pisimmät tyhjennysvälit täältä »
 • Kiinteistön jätteenkeräyksen määräaikainen keskeytys yli vuodeksi tai vähintään kolmatta kertaa peräkkäin. 
 • Vapautus jätteenkeräyksestä perustelluista syistä. 

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen » 

Jäteastioita voidaan tyhjentää jätelajista riippuen pääsääntöisesti kahden, neljän tai kahdeksan viikon välein tai useampia kertoja viikossa.  

Lisätietoa tyhjennysväleistä ja hinnoittelusta » 

Huom! Jos haluat sekajäteastian tyhjennysväliksi 8 viikkoa, ei sinun tarvitse täyttää tätä hakemusta jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen. Kahdeksan viikon tyhjennysvälin saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Sekajätteen osalta 8 viikon tyhjennysväli edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä tai biojäteastian tilaamista. 

Jos haluat keskeyttää jätteenkeräyksen alle vuodeksi tai ensimmäistä tai toista kertaa peräkkäin, ei sinun tarvitse täyttää tätä hakemusta jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen. Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään 12 kuukautta voit tilata keskeytyksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme. Ilmoitus on tehtävä vähintään viikkoa ennen keskeytyksen toivottua alkamisajankohtaa. 

Tarkastele tietojasi ja tee muutoksia jätteenkuljetuspalveluun »  


Kysyttyä jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Miksi jätehuoltomääräykset uudistettiin?

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Lisäksi huomioimme saadut kokemukset ja palautteen voimassa olleista määräyksistä.  

Miten asian käsittely eteni?

 • HSY valmisteli jätehuoltomääräysten uudistuksen 
 • HSY:n hallitus päätti vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta 
 • Kuuluttaminen käynnisti lausuntokierroksen
 • Asukkaat ja eri toimijat kertoivat mielipiteensä ehdotuksesta  
 • HSY muokkasi ehdotusta saadun palautteen perusteella 
 • HSY:n hallitus hyväksyi uudet määräykset 
 • Toisen vaiheen kuuluttaminen ilmoitti päätöksestä  
 • Määräykset astuivat voimaan, lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja  uusille lajitteluvelvoitteille

Kierrättäminen on asukkaalle entistä helpompaa, kun keräysastiat ovat lähellä

 • Biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen taloyhtiöistä, joissa on vähintään viisi asuntoa. 
 • Uutena määräyksissä on mukana muovipakkaukset. Tällä hetkellä keräys kiinteistöiltä on vapaaehtoista. 
 • Nämä muutokset astuvat voimaan erillisen aikataulun mukaan 1.1.2021. 
 • Lisäksi biojäteastian voi tyhjentää yhden tai kahden viikon välein, riippuen siitä, kuinka paljon biojätettä kertyy kiinteistöllä. Aiemmin astia oli tyhjennettävä viikoittain.

Mikä muuttui?

Lietekaivo on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa

 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä, jotka on tyhjennettävä tarvittaessa ja riittävän usein.

Kotikompostointiin riittää nyt myös lämpöeristämätön kompostori

 • Ilmoitus ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla tarvitsee tehdä, kun huoneistoja on enemmän kuin viisi. Tällä hetkellä ilmoitus on tehtävä myös pienemmillä kiinteistöillä. 

Jätelajien uudet nimet: lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pienmetalli

 • Uudet nimet ovat lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pienmetalli. Aiemmat nimet olivat lasi, kartonki ja metalli.
 • Pienmetallin keräysastian väri vaihtuu mustaksi, aiemman sinisen sijasta. Lasipakkausten astiaväri säilyy sinisenä.  

Taloyhtiön asukkaalle aiempaa useammin tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä

 • Myös kiinteistön edustajan tulee ohjeistaa asukkaita jätteiden lajittelusta.

Kootusti: muutoksia yli viiden huoneiston kiinteistön jätehuoltoon

 • Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin tuli mukaan muovipakkaukset. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa maanantaista perjantaihin aamulla jo kello kuusi ja jatkaa kello 22 saakka. Helsingin kantakaupungin alueelle muodostetulla ympäristövyöhykkeen alueella jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa jo kello viisi. Aiemmin jäteastioiden sallittu tyhjennysaika oli kello 7–21.
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Aiempien määräysten mukaan biojäteastia oli tyhjennettävä viikon välein. 

Kootusti: muutoksia pientalon jätehuoltoon

 • Ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun huoneistoja on vähemmän kuin viisi. Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä, jos hakee tyhjennysvälin pidentämistä.
 • Kotikompostointiin riittää jatkossa myös lämpöeristämätön kompostori.  
 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä.
 • Yksityisten teiden osalta tienpitäjällä on aina vastuu tien kestävyydestä ja mahdollisista tievaurioista. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa aamulla jo kello kuusi ja jatkaa kello 22 saakka. Helsingin kantakaupungin alueelle muodostetulla ympäristövyöhykkeen alueella jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa jo kello viisi. Aiemmin jäteastioiden sallittu tyhjennysaika oli kello 7–21.
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Aiempien määräysten mukaan biojäteastia oli tyhjennettävä viikon välein. 

Kootusti: muutoksia vapaa-ajan asunnon jätehuoltoon

 • Vapaa-ajan asunnon on jätelain velvoittamana liityttävä HSY:n järjestämään jätehuoltoon. Jätteiden keräys voidaan järjestää joko kiinteistön omalla jäteastialla tai kimppa-astialla (jäteastian yhteiskäyttö). Jos kiinteistölle ei ole ajoyhteyttä, kiinteistö voi liittyä asiakkaaksi alueelliseen sekajätepisteeseen. 

Kierrättäminen on jatkossa entistä helpompaa

 • Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin tuli mukaan muovipakkaukset. 
 • Tämä muutos astuu voimaan erillisen aikataulun mukaan 1.1.2021. Muut jätehuoltomääräysten muutokset astuivvat voimaan 1.3.2019.

Hyödyt asukkaalle ja ympäristölle 


Sujuvat palvelut asukkaille 

 • Valtaosa asukkaista on valmiita lajittelemaan enemmän, jos keräyspaikka on omassa taloyhtiössä tai lähellä kotia. Tämä käy ilmi HSY:n vuonna 2017 teettämästä kyselystä. 
 • Erityisesti 5–9 huoneiston kiinteistöillä keräysastiat tulevat paremmin asukkaiden ulottuville.  
 • Uudet keräysajat helpottavat työtä, kun jäteautot voivat liikkua silloin, kun muuta liikennettä on vähemmän. Näin vähennetään liikenteen ruuhkautumista ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä parannetaan asukkaiden, kadulla liikkuvien ja jätteenkuljettajien turvallisuutta.  

Uudet toimet auttavat pääsemään kierrätystavoitteisiin

 • HSY:n tavoitteena on kierrättää 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. Valtakunnallisen jätesuunnitelma asettaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 55 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia. 
 • Sekajätteeseen laitettu metalli tai lasipakkaukset eivät pala jätevoimalassa. Sekajätteen energiahyödyntämisessä kertyy vähemmän kuonaa, kun palamattomat kierrätyskelpoiset materiaalit saadaan pois sekajätteestä jo syntypaikalla.

Jäteastioiden tyhjentäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella parantaa liikenneturvallisuutta 

 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa kello kuusi ja jatkaa kello 22.00 saakka, maanantaista perjantaihin. Poikkeuksen muodostaa Helsingin kantakaupungin alueelle muodostettu ympäristövyöhykkeen alue (kartta pdf), jolla jäteastioita saa tyhjentää maanantaista perjantaihin kello 5.00-22.00. Lauantaina ja sunnuntaina sallittu tyhjennysaika on kello 7.00-21.00.

Usein kysyttyä


Miten taloyhtiön jätepisteeseen saadaan mahtumaan kaikki uudet jäteastiat? 

Uudet lajitteluvelvoitteet astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Suunnittelemme parhaillaan erikokoisten kiinteistöjen palveluratkaisuja ja jäteastiakokoja. Tiedotamme näistä palveluratkaisuista asiakkaitamme syksyllä 2019. 
Kerättäviä jätelajeja tulee pienissä taloyhtiöissä sen verran lisää, että tilantarve jäteastioille kasvaa nykyisestä.

Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi

 • isompi jätetila, esimerkiksi tilanteessa jossa kiinteistöllä remontti on ajankohtainen
 • jäteastioiden sijoittaminen pihamaalle, tai siirto paloturvallisiin astiasuojiin aidan tai seinän läheisyyteen. Huomioi oman kunnan rakennusvalvonnan jätetilaa ja sen rakentamista koskevat suositukset ja määräykset. 
 • kimppakeräys naapuriyhtiön kanssa, jolloin jäteastiat ovat yhteiskäytössä
 • syväkeräysastioiden valmistajilla on myös tarjolla vaihtoehtoja mm. säiliön jakamiseen kahdelle tai useammalle jätelajille.

Taloyhtiön kannattaa tarkistaa sekajäteastioiden määrä ja noutotiheys. Lisääntyvä lajittelu vähentää sekajätteen määrää, jolloin osa sekajäteastioista voidaan mahdollisesti poistaa ja säästää siten tilaa.

Kasvaako taloyhtiön jätehuoltolasku muutoksen myötä?  

Uudet lajitteluvelvoitteet astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY käynnistää hinnastorakenteen uudistamisen siten, että se kannustaa asukkaita lajittelemaan eri kokoisissa kiinteistöissä. Muutos vaikuttaa eri kokoisilla kiinteistöillä joko kokonaishintaa nostavasti tai laskevasti. Lopullinen vaikutus jää riippumaan valmisteltavasta uudesta hinnastosta.

Miksi asukkaalle tulee lisää velvoitteita? Lajittelu on hankalaa, koska ohjeet ovat monimukaisia

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jolloin saamme yhä suuremman osan jätteistä hyödynnettyä materiaalina. Uudistuksen myötä jätteiden lajittelu helpottuu, kun yhä useammalta kiinteistöltä löytyy jäteastiat eri jätelajeille, eikä kyseisiä jätteitä tarvitse kuljettaa alueellisiin kierrätyspisteisiin tai muihin vastaanottopaikkoihin.

Nettisivuiltamme löytyvät lajitteluohjeet eri jätelajeille: hsy.fi/lajittelu. Samalta sivulta löydät sähköisen jäteoppaan. Voit syöttää roskan nimen oppaan hakukenttään, ja opas kertoo mihin jätteen saa laittaa. Tämä toivottavasti helpottaa jätteiden lajittelua, eikä ohjeita tarvitse muistaa ulkoa. 

Mitä tarkoittaa, että kiinteistön edustajan on neuvottava asukkaita lajittelussa? 

HSY tarjoaa laajasti ohjeistusta, kampanjoita ja materiaaleja eri kanavia käyttäen sekä henkilökohtaista neuvontaa. Isännöitsijä, taloyhtiön puheenjohtaja tai asukasaktiivi on lähimpänä asukasta ja tuntee parhaiten kiinteistön lajittelun tilanteen ja mahdolliset kipupisteet. Kiinteistön haltijan neuvontavelvoite varmistaa, että asukkaat saavat kannustusta ja tietoa lajitteluun. Tämä on kiinteistön edustajan mahdollista toteuttaa jakamalla asukkaille HSY:n tuottamaa, maksutonta informaatiota. 

Miksi uusi lajitteluvelvoite koskee vain muovipakkauksia, ei muuta muovimateriaalia? 

Suurin osa kotitalouksissa päivittäin syntyvästä muovista on pakkauksia. Parannamme muovipakkausten lajittelumahdollisuuksia, jotta saavutamme EU:n ja Suomen valtakunnalliset kierrätystavoitteet. 

Muut muovit kelpaavat sekajätteeseen. Kuljetamme sekajätteen jätevoimalaan, jossa siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.

Pakkausten keräys ja kierrätys ovat Suomessa tuotteita pakkaavien tai maahantuovien yritysten vastuulla. Täydennämme pakkausten keräystä ja toimitamme pakkaukset kyseisten toimijoiden järjestämään vastaanottoon. 

Eikö biojäteastiasta tule kesähelteillä hajuhaittoja, kun se voidaan tyhjentää vain kahden viikon välein? 

Tyhjennysväliä voi muuttaa kiinteistön tarpeiden mukaan. Biojäteastialle voi tilata tarvittaessa myös ylimääräisen tyhjennyksen. Veloitamme ylimääräisestä tyhjennyksestä hinnastomme mukaisesti. 

Hajuhaittoja voi vähentää pakkaamalla biojäte maatuvaan pakkaukseen. Valuta ruoantähteistä nesteet viemäriin ja anna märkien jätteiden kuivahtaa ennen kuin laitat ne biojätepussiin.

Taloyhtiössämme on viisi asuntoa. Pitääkö meidän tilata biojätteen keräys, jos kompostoimme biojätteemme? 

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.

Voimmeko käyttää naapurin kanssa yhteistä kompostoria? 

Kompostori voi olla myös useamman lähekkäin sijaitsevan kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostoinnista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus HSY:lle jos

 • kiinteistöt eivät kompostoinnin johdosta liity biojätteen keräykseen 
 • yhteiskompostorissa mukana oleva kiinteistö hakee sekajätteen tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon.