Hulevesi

Ajankohtaista

Tarkennuksia huleveden viemäröinnin maksuihin »

Mitä hulevesi on?


Kun vettä sataa tai lumi sulaa, syntyy rakennetussa ympäristössä hulevettä. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta.

Mitä enemmän alueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, esimerkiksi asfalttia, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Hulevettä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. 

Kaikki virtaava vesi ei ole hulevettä. Luonnontilaisilla alueilla esimerkiksi puroon virtaava vesi on luonnon huuhtoumaa.

Hulevesi virtaa hulevesiviemärissä ja avo-ojissa kohti vesistöä, kuten puroja, järviä tai merta. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se purkautuu vesistöön puhdistamatta.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Jos sitä ohjataan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä moninkertaisesti vettä. Tällöin jätevesiverkoston ylivuodon riski kasvaa. Hulevesi myös viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla. 


Kuva: Läpäisemätön pinta vaikuttaa huleveden muodostumiseen ja veden imeytymiseen maaperään

a) Vettä haihtuu

b) Luonnossa pintavalunta on vähäisempää, rakennetussa ympäristössä muodostuu hulevettä

c) Vettä imeytyy maaperäänHuleveden hallinta kaupungissa

​Pääkaupunkiseudulla vastuu huleveden hallinnasta on jaettu seuraavasti:

  • Kaupunki vastaa huleveden hallinnan kokonaisuudesta. Kaupunki esimerkiksi laatii hulevesiohjelman ja huolehtii yleisten alueiden hulevesien hallinnasta, kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Se myös huolehtii kaupungin hulevesijärjestelmistä, kuten avouomista ja viivytysrakenteista.
  • HSY vastaa huleveden runkoviemäriverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta.
  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvan huleveden hallinnasta esimerkiksi viivyttämällä ja imeyttämällä sitä tontilla mahdollisuuksien mukaisesti. Hulevesi tulee johtaa hallitusti HSY:n tai kaupungin hulevesijärjestelmään. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on liittyä hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella.

Hulevesi ja jätevesi kulkevat eri viemäreissä


Pääkaupunkiseudulla asuinalueet, lukuun ottamatta Helsingin kantakaupunkia, ovat erillisviemäröityjä. Tämä tarkoittaa, että hulevesi ja jätevesi kulkevat eri viemäreissä.

Kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin, jos sellainen on alueelle järjestetty. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet johdetaan hulevesiverkostoon. Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Jos sitä ohjataan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin. Vesimäärä voi kasvaa hetkellisesti moninkertaiseksi normaaliin nähden. Tällöin jätevesiverkoston ylivuodon riski kasvaa, jolloin puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Hulevesi myös viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla. 

Kiinteistö voi hakea vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Mahdollisia vapautuksen myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi:

  • Huleveden imeyttäminen ja muu käsittely omalla tontilla siten, ettei käsittelystä aiheudu haittaa naapureille.
  • Huleveden johtaminen puroon tai avo-ojaan siten, että kiinteistön huleveden hallinnassa ei hyödynnetä lainkaan HSY:n hulevesiverkostoa.