Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit

​​

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2017

HSY seuraa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista päästölaskennan ohella indikaattoritarkastelun avulla. Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit havainnollistavat keskeisiä kehitystrendejä kaupunkiseudulla ja kuvaavat ilmastotyön toteutumista. Ne antavat yleiskuvan kaupunkiseudun toimintaympäristön kehityksestä, ilmastopäästöjen määrästä eri sektoreilla sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Indikaattori- ja trenditarkastelu toteutettiin uusimmilla käytettävissä olevilla tiedoilla (2015). Edellisen kerran indikaattorit päivitettiin vuonna 2013 vuoden 2012 tiedoilla (Seutukompassi).

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2017 »

Ilmastotyön askelmerkit, 55 ilmastoindikaattoria, kattavat yhdeksän aihepiiriä:

  • Toimintaympäristö
  • Kasvihuonekaasupäästöt
  • Liikenne
  • Maankäyttö
  • Sähkönkulutus
  • Rakennukset; lämmitys, jäähdytys ja energiatehokkuus
  • Energiantuotanto ja -kulutus
  • Hankinnat, kulutus ja jätteet
  • Yleiset keinot

Indikaattoritarkastelu osoittaa, että pääkaupunkiseudun väestömäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1990 lähtien, kun taas työpaikkamäärä mukailee bruttokansantuotteen kehitystä. Asumisväljyyden kasvu on merkittävästi muuta Suomea hitaampaa. Aluetehokkuus sekä asukas- ja työpaikkatiheys ovat seudulla kasvaneet tasaisesti. Myös raideliikenteen käyttäjäpotentiaali on kasvanut useimmilla asemanseuduilla. 

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet selvästi vuodesta 1990 lähtien. Kaukolämpö on tärkein lämmitysmuoto ja sen prosentuaalinen osuus lämmitysmuotona on säilynyt lähes samana vuodesta 1990. Kivihiilen ja maakaasun osuus kaukolämmön polttoainejakaumasta on säilynyt hallitsevana koko 2000-luvun, mutta vuonna 2015 lämpöpumpuilla tuotettiin ennätysmäärä kaukolämpöä. Kaukolämmön kokonaiskulutus ei ole kasvanut samaa tahtia lämmitettävän pinta-alan kanssa, joten rakennusten energiatehokkuus on parantunut. Kaukojäähdytyksen kokonaiskulutus on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Sähkön kokonaiskulutus on pysynyt melko tasaisena, mutta asukaskohtainen sähkönkulutus on ollut laskussa vuodesta 2012 alkaen.

 Liikenteen päästöt ovat myös laskeneet, vaikka ajoneuvosuorite on noussut pitkällä aikavälillä. Kotitalousjätteen määrä asukasta kohden on pysynyt lähes samalla tasolla vuodesta 2004, mutta kierrätetty osuus on kasvanut ollen nyt 48 %. Paperinkulutus kaupunkien virastoissa ja laitoksissa on laskenut 2000-luvulla merkittävästi. Ekotukihenkilöiden määrä kaupunkiorganisaatioissa on kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen. Ympäristösertifioitujen päiväkotien ja koulujen määrä kolminkertaistui vuosien 2005 ja 2010 välillä, jonka jälkeen määrä ei juuri ole kasvanut.

Ilmastotyön avainindikaattorit

Ilmastoindikaattoreista on yhdessä kaupunkien ja HSL:n kanssa valittu keskeisimmät avainindikaattorit, jotka havainnollistavat ilmastotyön edistymistä 2000-luvulla pääkaupunkiseudulla. Avainindikaattoreista on koottu erillinen raportti, jossa tarkastellaan ilmastotyön etenemistä sektoreittain. Avainindikaattorit osoittavat ilmastotyön edistyvän kaikilla Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n sektoreilla. Avainindikaattorit on päivitetty viimeksi vuonna 2015 vuoden 2014 tiedoilla.

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti, avainindikaattorit 2015

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti, avainindikaattorit 2013

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012: Seutukompassi kertoo kehityksen suunnan

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorikatsaus 2012 on koottu havainnolliseksi PP-esitykseksi, Seutukompassiksi. Seutukompassi sisältää yhteensä 56 indikaattoria vuoden 2012 tiedoilla päivitettynä. Se kertoo kehityksen suunnan seudun toimintaympäristössä ja ilmastotyön eri sektoreilla: liikenteen, sähkönkulutuksen, rakennusten, energiantuotannon, maankäytön, hankintojen, jätteiden, kulutuksen sekä valistuksen osalta.

Seutukompassi: Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 pp-esitys

Seutukompassi: Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011

HSY raportoi pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit toisen kerran vuonna 2012 pp-esityksenä. Tiedot on saatavana myös taulukkodatana.

Seutukompassi: Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 pp-esitys
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2011 taulukkodata

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010

HSY raportoi pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit ensimmäistä kertaa vuonna 2011 sekä raporttina että pp-esityksenä. Ilmastoindikaattorit on myös saatavana taulukkodatana.

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 -raportti
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 PowerPoint -esitys 
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 taulukkodata

Lisätietoja: projektipäällikkö Pia Tynys, puh. 09 15 611 (HSY:n vaihde)