Leviämismallit kaupunkisuunnittelussa

​Ilman epäpuhtauksien leviämismallit ovat tietokoneohjelmistoja, joiden avulla lasketaan päästöjen leviämistä käyttämällä hyväksi mm. tarkasteltavan alueen säätietoja. Ne pyrkivät jäljittelemään todellisuutta matemaattisten kaavojen avulla, jotka perustuvat fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin tai mittaustuloksista johdettuihin tilastollisiin suhteisiin.

Leviämismalleilla voidaan täydentää ilmanlaatumittausten tuottamia tietoja epäpuhtauksien alueellisesta jakautumisesta ja ajallisesta vaihtelusta. Niitä käytetään myös ilmanlaadun ennustamisessa, kuten esimerkiksi maastopalosavujen leviämisen arvioinnissa.
 
Leviämismallit ovat hyödyllisiä kaupunkisuunnittelun apuvälineitä, sillä niiden avulla voidaan arvioida tulevaa ilmanlaatua erilaisissa suunnittelukohteissa ja -vaihtoehdoissa. Niillä voidaan selvittää myös eri päästölähteiden osuuksia kokonaispitoisuudesta ja vertailla erilaisten ilmansuojelukeinojen tehokkuutta.
 
Kaupunkisuunnittelussa on usein tarpeen arvioida ilmanlaatua hyvin erilaisissa suunnitteluvaiheissa ja -kohteissa. Näillä verkkosivuilla kaupunkisuunnittelu -käsite onkin määritelty väljästi, ja sillä tarkoitetaan fyysisen ulkoympäristön suunnittelua, joka sisältää mm. seuraavat suunnittelun osa-alueet:
 • kaavoitus
 • liikennesuunnittelu
 • katujen ja teiden yleis- ja rakentamissuunnittelu
 • muiden yleisten alueiden yleis- ja rakentamissuunnittelu
 • tonttien ja talojen hanke- ja rakentamissuunnittelu
  
Suunnittelijan tulee olla selvillä suunnitelman aiheuttamista ilmanlaatu- ja muista ympäristövaikutuksista. Ilmanlaadun esiarvio ja mahdollinen tarkempi ilmanlaatuarvio kannattaa tehdä riittävän varhaisessa suunnitteluprosessin vaiheessa, jotta tulokset hyödyttävät mahdollisimman tehokkaasti suunnittelutyötä. Ilmanlaadun vaikutusarvion tekemisestä ja mahdollisen mallinnustarpeen arvioinnista kootaan hyviä käytäntöjä ELY:n oppaaseen vuoden 2015 kuluessa.

Leviämisen mallintamista saatetaan tarvita yleensä vain kaikkein haastavimmissa kaupunkisuunnittelukohteissa, joissa ilmanlaadun ohjearvojen ylittyminen on mahdollista esiarvion perusteella. Puhtaammissa kohteissa ilmanlaatuarvio voidaan tehdä vastaavista ympäristöistä saatavilla olevien mittaus- ja mallinnustulosten perusteella. Myös suunnitteluvaihe ja -tarkkuus vaikuttavat tarvittavan ilmanlaatuarvion laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen.
 
Oheisille sivuille on koottu syventävää taustatietoa autoliikenteen päästöjen leviämismallintamisesta kaupunkisuunnittelua varten. Mallintamiseen tarvitaan monia lähtötietoja ja käytetyn mallityypin on sovelluttava hyvin käyttötarkoitukseensa. Näillä ja mallintajan tietotaidolla on oleellinen vaikutus tulosten luotettavuuden ja niistä tehtävien tulkintojen kannalta. Mallinnustyön tilaamisen yhteydessä voi käyttää apuna HSY:n kokoamaa laatusuositusta liikenteen päästöjen leviämismallintamisesta ja raportoinnista.