Työmies Blominmäessä maan alle rakennettavassa luolastossa. Hänellä on päällään työvaatteet ja työmaakypärä. Hänellä on pimeässä luolassa mukanaan valo.

Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen

Rakennamme Espoon Blominmäen kallioon uuden jätevedenpuhdistamon. Maan alle louhittavaan luolastoon tehdään jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa puhdistamon muistakin tiloista.

Blominmäen puhdistamo

Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon 3D-malli.

Uusi puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Suomenojan puhdistamon kapasiteetti ei enää riitä käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä, koska asukasmäärä ja odotukset jäteveden nykyistäkin tehokkaampaan puhdistamiseen kasvavat.

Valmistuttuaan vuonna 2022 puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.

​Puhdistamon maanalaisia tiloja voidaan tarvittaessa laajentaa jopa yli miljoonan asukkaan jätevesille, joten puhdistamon uusi paikka tarjoaa tilaa ainakin sadaksi vuodeksi eteenpäin.

Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä. Määrä on yli puolet suurempi kuin Suomenojan puhdistamolle nykyisin virtaavan jäteveden määrä.​

Puhdistamon sijainti

Blominmäen puhdistamo sijaitsee Kehä III:n ja Turunväylän välimaastossa, Espoon keskuksen länsipuolella.

Modernia jäteveden puhdistamista

3D-malli Blominmäkeen maan alle rakennettavasta jätevedenpuhdistamon alueesta.

Tavoitteenamme on rakentaa tehokas ja moderni 2020-luvun jätevedenpuhdistamo, joka puhdistaa jätevedet yhä paremmin, toimii varmasti ja turvallisesti, käyttää omaa energiaa ja sulautuu osaksi ympäristöään.

Puhdistaa jätevedet yhä paremmin

Uuden jätevedenpuhdistamon myötä asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä kuormituksesta. Tavoitteena on poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.

Puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOMin (Helsinki Commission) suositukset. Kokemukset muun muassa Helsingin Viikinmäen puhdistamolta auttavat saavuttamaan haasteelliset puhdistustavoitteet kustannustehokkaasti.

Toimii varmasti ja turvallisesti

Suuri puhdistamo toimii varmemmin kuin pieni, koska sen kokonaishallinta on parempaa. Puhdistamon toimintavarmuuden keskeisiä tekijöitä ovat prosessin mitoittaminen huoltotilanteetkin huomioiden, jatkuvasti toimintavalmiina olevat varalaitteet ja sähkönsyötön varmistaminen. Kalliopuhdistamossa lämpötila pysyy tasaisena ja työskentely- ja huolto-olosuhteet ovat paremmat kuin avotaivaan alla olevalla laitoksella.

Häiriötilanteiden hoitamiseen varaudutaan huolellisesti. Pitkissä jäteveden siirtolinjoissa on omat riskinsä, mutta näihinkin on suunnitelmissa varauduttu. Esimerkiksi puhdistamolle vievään pitkään tulotunneliin jätevesi voidaan padota väliaikaisesti, mikä tasaa puhdistamolla käsiteltävää jätevesimäärää ja mahdollistaa puhdistamon toiminnan pysäyttämisen huoltotöiden ajaksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkutunnelissa ensin Suomenojalle ja sieltä seitsemän kilometrin päähän merelle. Purkutunnelinkin toimintavarmuuteen panostetaan.

Käyttää omaa energiaa

Puhdistamo voi tuottaa lämpöenergiaa yli oman tarpeen. Biokaasun voimatuotannon lisäksi lämpöä otetaan talteen muun muassa käsitellystä jätevedestä. Mädättämöissä syntyvästä biokaasusta tuotettu sähkö vastaa yli puolta laitoksen kokonaissähkötarpeesta. Sähkön tuotannosta ja suurten koneiden toiminnasta syntyvä lämpö otetaan talteen. Sillä lämmitetään esimerkiksi mädätettävää lietettä ja puhdistamon tuloilmaa.

Sulautuu osaksi ympäristöään

Puhdistamo rakennetaan pääosin kallion sisään. Maa-alue luolaston päällä säilyy suurelta osalta ennallaan. Rakentamisen jälkeen aluetta voidaan käyttää nykyiseen tapaan viher- ja virkistysalueena aidattua puhdistamon pihaa lukuun ottamatta.

Puhdistamoluolasto rakennetaan niin tiiviiksi, ettei toiminnalla ole vaikutusta Teirinsuon ja sen kupeessa olevan luonnonsuojelualueen vesitalouteen. Puhdistamon hajuilma johdetaan korkean piipun kautta niin korkealle ulkoilmaan, ettei haju haittaa alueen asukkaita tai virkistysalueella liikkuvia. Laitoksen koneet ovat sisätiloissa pääosin kallioluolastossa, joten niistä ei kantaudu melua lähiympäristöön.

Panostamme liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä louhinnan aikana että sen jälkeen. Louhinnan aikana louhekuormia kuljetetaan luolastosta enimmillään noin 250 kuormaa päivässä. Louhinnan jälkeen työmaan raskaan liikenteen määrä putoaa noin kymmenesosaan louhinnan aikaisesta.

Kun puhdistamo on valmis ja käytössä, muutama raskas ajoneuvo hoitaa laitoksen liete- ja kemikaalikuljetukset päiväsaikaan. Puhdistamon yhteyteen tulee sakokaivolietteen vastaanottopaikka, koska puhdistamolla sakokaivolietesäiliöitä tyhjennettäessä syntyvät hajut saadaan poistettua puhdistamon omien hajujen kanssa. Sakokaivolietettä kuljettavia tankkiautoja ajaa alueelle vilkkaimmillaan muutamia tunnissa.

Suojelemme Itämerta

Itämeri ja kallioista rantaa. Kuvassa näkyy kauempana kallioluoto, jossa on punainen pieni majakka. Etualalla näkyy kallioilla istuvia ihmisiä.

HSY puhdistaa jätevedet jo nykyisin paremmin kuin viranomaismääräykset minimissään edellyttävät. Koska täytämme nämä tavoitteet, jätevetemme sisältämät ravinteet kuormittavat Suomenlahtea yhä vähemmän.

Jos jätevesi menisi sellaisenaan Suomenlahteen, sen sisältämät runsaat fosfori- ja typpiravinteet rehevöittäisivät voimakkaasti rannikkovesiämme. Tällä hetkellä jätevedet puhdistetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamolla, mutta sen toiminnan rajat tulevat pian vastaan ravinnekuormituksen ja väkimäärän kasvaessa. Siksi tarvitaan lisää puhdistustehoa ja kapasiteettia, jotta jätevedet pystytään edelleen puhdistamaan tehokkaasti.

Blominmäen puhdistamon tavoitteena on puhdistaa jätevedet yhä paremmin. Tavoitteena on poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä kasvaa, asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä.

Rakentamishanke on mittava eikä kokonsa vuoksi voi olla huomaamaton. Siitä kuitenkin aikanaan muotoutuu ympäristöönsä sulautuva ja erinomaisiin puhdistustuloksiin pystyvä jätevedenpuhdistamo. Uuden puhdistamon avulla voimme suojella rannikkovesiämme ja Suomenlahtea pitkälle tulevaisuuteen.​